نسبت فلسفه سیاسی و قدرت در اندیشه سیاسی لئواشتراوش و میشل فوکو

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش نسبت فلسفه سیاسی و قدرت در اندیشه سیاسی لئو اشتراوش و میشل فوکو بررسی شده است. تا قبل از نیچه و تعریف متفاوت وی از قدرت، این مقوله با تمرکز و حاکمیت سیاسی پیوندی تنگاتنگ داشت؛ به گونه ی که فلسفه سیاسی تلاشی برای نیل به حقیقت، نسبتش با قدرت به صورت پاسخ به مساله توجیه حاکمیت اقلیتی حکومتگر بر اکثریت تحت حکومت، یا ایجاد سامان سیاسی نیک تعریف می شد، اما با نیچه و طرح مباحثی چون "اراده معطوف به قدرت" قدرت پراکنده و در همه جا حاضر تلقی شد. این نوشته نیز بر نسبت بین فلسفه سیاسی و قدرت تاکید دارد، اما با دو نگرش متفاوت: نخست، نگرش اشتراوسی به رابطه دو مقوله فوق است که بنا بر تعریفی که از فلسفه سیاسی دارد یعنی تلاش برای جایگزین کردن معرفت نسبت به امور سیاسی (از جمله قدرت)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

RELATION OF POLITICAL PHILOSOPHY AND POWER IN THE POLITICAL THOUGHT OF LEO STRAUSS AND MICHEL FOUCAULT

نویسندگان [English]

  • Abbas Manoocheri
  • Iraj Ranjbar
چکیده [English]

In this research, the relation between political philosophy and power in political thought of Leo Strauss and Michel Foucault has been discussed. To Nietzsche and his different definition of power, this concept had close relationship with centralization and political rulership, so that political philosophy as a seeking to reach the truth, its relation to power was defined as a reply to justify the rulership of minority ruler over majority rulerd. But by Nietzsche and designing the controversy like the will to power, It considered expansionary and spread . Too the research emphasizes the relation between political philosophy and power in two ways:The first is Strauss approach to both of mentioned concepts, that on the basis of definition of political philosophy as a seeking substitute the knowledge in relation to political affairs (like power) in stead of guess about them, consider the power as a object of political philosophy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .. ..
  • political philogophy
  • political philosophy
  • power
  • relation