رویکرد توسعه‌محور به سیاست خارجی ایران؛ ضرورت‌ها و چالش‌ها

نویسنده

چکیده

در عصر جهانی شدن، توسعه‌گرایی مبتنی بر مولفه‌های نئولیبرالیسم به وجه غالب نظام بین‌الملل تبدیل شده و بنیان مشروعیت نظام‌های سیاسی را با توسعه پیوند زده است. در چنین فضایی شرط توفیق برنامه‌های توسع? ملی منوط به ایجاد تعامل پویا و هم‌افزا میان ضرورت‌ها و نیازهای داخلی برای توسعه از یک سو و الزامات ناشی از روندهای پرقدرت اقتصاد جهانی از دیگر سو است. سیاست خارجی، محل و ابزار ایجاد تعامل مزبور است. فرضی? مقال? حاضر آن است که سیاست خارجی توسعه‌محور قادر است با ایجاد تعامل یاد شده، ضمن یاری رساندن به برنامه‌های توسع? ملی، بنیان نوین مشروعیت سیاسی را که مبتنی بر کارآمدی و تامین رفاه برای شهروندان است تقویت نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

DEVELOPMENTALIST APPROACH TO THE FOREIGN POLICY OF IRAN; NECESSISTIES & CHALLENGES

نویسنده [English]

  • Seyed Masoud Mousavi Shafaee
چکیده [English]

In the age of globalization, neoliberal developmentalism is hegemonic cherachtristic of the international system. In this age legitimacy of political systems depends on national development. In such a space, creating a constructive interaction between national and international levels is a must for sucsess in national development plans. Foreign policy is the main field & major means of creating the constructive interaction. My hypothesise is that a developmentalist foreign policy could support national development plans and strenght bases of political system legitimacy through constructive engagement with the world. In this paper nessesities and chalenges of a developmentalist foreign policy in Iran will be explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constructive Engagement
  • Development
  • Foreign Policy
  • Globalization
  • Islamic Revolution
  • Neoliberalism
  • Space of Flows