تصاعد بحران امنیتی در دوران عملیات پیشدستانه در عراق

نویسنده

چکیده

آموزة "عملیات پیشدستانه" با هدف دگرگونی در ساختار رژیم های حاکم بر منطقه، تحت پوشش مبارزه با تروریسم پس از 11سپتامبر2001 در دستور کار واشنگتن قرارگرفت که حمله به افغانستان سرآغاز آن بود. پیروزی زود هنگام و سقوط طالبان موجب شد تا با وجود مخالفت های همه جانبه، عراق در یک ائتلاف نمادین اشغال گردد. واقعیات، ابهامات ژئوپولیتیکی صحنه عراق و واکنش منفی بازیگران باعث شد تا فضای منطقه ای و جهانی به گونه ای شکل گیرد که سراب سیاست "امپراتوری جویانه" آمریکا به فرآیند معطوف به چندجانبه گرایی مبدل گردد. اکنون با گذشت 5سال از این عملیات و تحمل خسارات بیش از انتظار، دکترین مزبور و اقدامات اعمالی در فرایند"دموکراسی سازی" و "امنیت سازی" فاقد مطلوبیت های مورد انتظار بوده و موجب تصاعد بحران امنیتی در عراق و منطقه گشته است. هدف نوشتار حاضر تحلیل این روند می باشد و به نظر می رسد، سیاست تعامل سازنده بین ایالات متحِده و ج.ا.ایران راهبرد اساسی برای برون رفت از این بن بست و برقراری ثبات و امنیت پایدار در منطقه می باشد که به دلیل ذاتی بودن نظام سلطه، تحقق این امر دور از انتظار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE INTENSIFICATION OF SECURITY CRISIS IN IRAQ DURING THE COURSE OF "PRE-EMPTIVE OPRATIONS"

چکیده [English]

Pre-emptive operations doctrin a with purpose of regime change and under the banner of "fight against terrorisim" was put under Washington agenda after the sep11, 2001 tragedy and initiated with Afghanestan Attach. Premature victory and fall of Taleban which faced significant positive reactions all around the world, consequesly caused US invasion against Iraq unilaterally with symbolic coalition under slogan of "Democracy Building" even without UN permition.
But after while, Iraq scene realities, and geopolitik ambiguities, negative reactions of other actors made regional and global spatial transformation in a way that US,s imperial mirage policy process shifted to a multilateral policy.
Today, in spite of passing 5 years from Iraq invasion and suffering unexpected losses, President Bushe, s doctrine,s and all alternative ways shows lack of expected desirable ideals in the process of "State & Security Building" and ends to intensification of security crisis in Iraq and whole region.
The purpose of this paper is to explore this trend and seems that constractive interactions policy between Iran and US is the best strategy and the way out of this stalemate and to stablish constant security & stability in Iraq as well as region, but the formation and fulfill of this reality is far beyond expectation due to the innateness of dominating in nature of US, s empire system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Democracy building
  • Iraq
  • pre_emptive
  • security building
  • Unilateral
  • USA