جهانی شدن و رابطه آن با فقر

نویسنده

چکیده

روند جهانی شدن اقتصادی، در طول بیش از پنج قرن گذشته شکل گرفته است. کشورهای توسعه یافته در تلاش برای کسب سود، نفوذ و برتری بیشتر اقتصادی به دورترین نقاط جهان راه یافته و به توسعه فعالیت های تجاری، اقتصادی و تولیدی پرداخته اند . این روند در عصر استعمار سرعت فزاینده ای پیدا کرد و در سال های اخیر، متاثر از پیشرفت های مربوط به فناوری و به ویژه سیاست های آزادسازی در سراسر جهان، به رشد چشمگیری دست یافته است. جهانی شدن از بدو پیدایش به نوعی با نگرش ملی گرایانه در تعارض بوده است و حکومت های ملی آن را مایه فرسایش حاکمیت خودشان دیده اند. مهم ترین ویژگی جهانی شدن اقتصادی را در برداشتن موانع ملی امور اقتصادی، فعالیت گسترده شرکت های چندملیتی و گسترش بین المللی فعالیت های تجاری، مالی و تولیدی می توان دانست، به طوری که تقریباً همه کشورها به طور چشمگیری تحت تاثیر این روند قرار گرفته اند. فرآیند جهانی شدن معاصر به نیرویی برای کاهش پدیده فقر تبدیل گشته و توانسته است که برخی کشورهای فقیر را یاری دهد تا فاصله خود را با کشورهای ثروتمند کمتر نمایند. در کنار این موفقیت ها، برخی نگرانی ها نیز از بابت جهانی شدن گسترش پیدا کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

GLOBALIZATION AND POVERTY

چکیده [English]

Economic globalization has been formed through last five centries, during which more developed counties in attempt 5 gain profits, influence and more economic lejemony dominated some states and developed their trade, economic and productive activifies. In recent years due 5 technological progress and specially liberalization polies through the world, there has been more progress everywhere. Globalization, from the beginning, have conflicted national autlook and the national governmeats have seen that a threat 5 their soveriegnty. But it seams that the contemporary globalization trend is a factor in reduction of poverty phenomenon, and it has helped to some countries to be came more developed. Meanwhile there is some concerns also.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital flew
  • Economic Globalization
  • Free Trade
  • Global Environment
  • Globalization
  • North
  • poverty
  • sooth courties