پرسمان جهانی و تاریخی مشروعیت سیاسی

نویسنده

چکیده

مشروعیت سیاسی، پدیده ای سرنوشت ساز و حتی سرشتین و سرشت سازست. بنابراین پدیده شناسی مشروعیت سیاسی به ویژه منبع، مبنا و معیار یا شاخصه و نشانه شناسی آن، همواره مسئله اساسی بوده و همچنان چالش خیزست. پرسمان مشروعیت سیاسی متضمن؛ پرسه هایی پیوسته و پرسش هایی پایدار در پدیده شناسی مشروعیت سیاسی عموماً و در مکاتب، ملل و مدنیت های متفاوت، چه بسا مختلف و حتی مخالف و بلکه متعارض بوده و همچنان می باشد. پرسمان مشروعیت سیاسی به مصداق؛«حسن سئوال، نصف جواب» یعنی پرسش درست کردن و درست کردن پرسش و صورت مسئله، نصف پاسخ است، پیش از پاسخ به پرسش از پدیده مشروعیت سیاسی یا پرسه پدیده شناسی سیاسی می پردازد. در این راستا اهم پرسه ها و پرسش های پدیده و پدیده شناسی سیاسی را طرح نموده و اعم آن ها را در موارد عمده ای با بهره گیری از آثار و آراء سیاسی موجود و معتبر، مستندسازی می نماید. این امر نشانه مبتلابه و معتنابه بودن اهم پرسه ها و پرسش های مشروعیت سیاسی در پرسمان پدیده شناسی آن می باشد. مسئله و موضوعی که فراگیر همگی جوامع و جهان ها بوده و فرا روی همگی مکاتب مدنی یا سیاسی و فرهیختگانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

WORLD AND HISTORICAL QUESTIONS OF/ABOUT PLITICAL LIGITIMACY

چکیده [English]

Political Legitimacy(Legitimation - Legitimization) is an important phenomenon and fact. Therefore questions about؛ resources، Origin، authority، basis، standards of Political Legitimacy are basic and permanent questions. Good Question is half of answer. Therefore there are important questions about Political Legitimacy in all societies in the world wide(worldly/globality) and along the history. These questions are in face of all political schools, trends and thinkers. This paper and essay inquire into these questions about aspects or cases of Political Legitimacy and analyse and answers to those. Philosophical and teological aspects of Political Legitimacy are about existence or necessity and why and what about it. Legal or lawfully and political sociology or political science and policy making of P.L. are also important.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acceptation
 • Appearance
 • Efficiency
 • Existence/Foundation / Sources
 • How
 • Lawfully
 • Ligitimation
 • Phenomenon/Fact
 • political
 • productivity
 • Question
 • Rationality
 • rightfulness
 • What
 • why
 • world (wide)/Worldly/Globality