مفهوم جنگ و اخلاق نظامی در اسلام شیعی

نویسنده

چکیده

مذهب و نظریات مذهبی اهمیتی قاطع در فهم ماهیت جنگ و اخلاق نظامی در جهان اسلام داشته و دارد. جنگ که در ادبیات فقه اسلامی با عنوان «جهاد» شناخته می شود، یکی از فروع دهگانه دیانت اسلام است. و بنابراین، یکی از ابواب اصلی فقه اسلامی می باشد. در این مقاله کوشش می کنیم برداشت اسلام شیعی از ماهیت جهاد و اخلاق نظامی در نصوص اسلامی را به اختصار مورد بررسی قرار دهیم؛ جهاد در فقه شیعه. این مقاله کوشش کرده است با نظر به دو تفکیک اساسی؛ 1) بین فقه شیعه و اهل سنت در باب جهاد از یک سوی؛ و2) تمایز بین نظریه کلاسیک و جدید شیعه درباره جهاد از سوی دیگر، به تحلیل دو مطلب اساسی در باب جهاد اقدام نماید؛ الف) دیدگاه شیعه در باب ماهیت جهاد در دوره غیبت؛ و ب) اخلاق نظامی و حقوق بشردوستانه در منابع فقه شیعه.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE CONCEPT OF WAR AND MILITARY ETHICS IN SHI'ITE ISLAM

چکیده [English]

In Islam, as in many other civilizations, religious texts / principles define and set human behavior.Religion and religious ideas have great importance in understanding the nature of war and military ethics in the Islamic world.
In Islamic Jurisprudence, war is equal to "Jihad" which is one of the ten secondary rules of Islam. Therefore, it is one of the main chapters/topics of the Islamic Jurisprudence.
This article aims to analyse the interpretation of Jihad and military ethics in Shi’ite Islam with reference to the Islamic texts that deal with Jihad from the Shi’ite perspective.
Any proper study of concept of Jihad in Shi’ite Islam shall be based on two principles:
a. Differentiating the classic and new interpretations of Jihad in Islamic jurisprudence.
b. Understanding the basic difference in concept of Jihad between the Shi’ite and Sonnies.
Since these two Issues are so essential, without a proper understanding of the concept of Jihad in Shi’ite Islam, a through understanding of the issue of Jihad would not be possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Defence
  • fiqh
  • Islamic jurisprudence
  • Jihad
  • Military Ethics
  • Shi’ite Islam
  • War