مبانی معرفت‌ شناسانه اصلاح طلبی دینی: تحریر چالش های نظری و بسط پاسخ های نظریه

نویسنده

چکیده

تئوری معرفت شناختی مکتب اصلاح طلبی دینی ناظر بر ضرورت تعامل عقل ودین در سنجش صحت و سقم گزاره ها و ایده های مختلف است. این تئوری با دو چالش عمده نظری مواجه بوده است. یکی از این دو چالش ناظر بر ادعای متجددین مبنی بر تعارض نظریه تعامل عقل و دین با ضرورت "آزاداندیشی" است و چالش دوم دیدگاه اصل گرایان مبنی بر مغایرت نظریه مزبور با ضرورت "عبودیت الهی " است. این مقاله با پرسش از میزان حقیقی بودن مدعیات متجددین و اصل گرایان در خصوص تئوری تعامل عقل و دین، این فرضیه را به آزمون نهاده است که مدعیات مزبور، با واقعیت تئوری معرفت شناختی اصلاح طلبان سازگاری ندارد و به یک عبارت اثباتی، تئوری تعامل عقل و دین، هم با آزاداندیشی و هم با عبودیت الهی قابل جمع است. این فرضیه با رجوع به متون دست اول برخی از اصلاح طلبان مذهبی و با استفاده از روش تفسیر به آزمون نهاده شده است و نتایج به دست آمده، موید اعتبار فرضیه مورد بررسی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EPISTEMOLOGICAL BASICS OF ISLAMIC REFORMISM: THEORETICAL CHALLENGES AND RESPONSES

چکیده [English]

Based on the epistemological theory of Islamic reformism which is an important school of thought in the Muslim world, in order to gain or construct an authentic knowledge, the interaction between reason and religion is a necessity. This theory faces with two main theoretical challenges. The first challenge is the position of Modernists toward this theory. They argue that this theory is in contradiction with free thinking. And the second challenge comes from the viewpoint of traditionalists. From their point of view this theory violates the necessity of absolute obedience from God.
This paper tries to clarify the above mentioned situation by taking into consideration the Islamic reformist’s first hand resources regarding the subject. And the findings of this paper confirm the authenticity of Islamic reformist’s epistemological theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epistemological Theory
  • Islamic Reformism
  • Muslim thinkers
  • Reason and Religion