معرفی و نقد کتاب : اصلاح طلبان تجدیدنظرطلب و پدرخوانده ها

نویسنده

چکیده

این مقاله انتقادی، با ارایه خلاصه ای از مطالب کتاب اصلاح طلبان تجدیدنظرطلب و پدرخوانده ها، برخی ویژگی های برجسته آن را آشکار می سازد. رهیافت نظری پژوهش از جمله این برجستگی هاست. اما برخی کاستی ها بر اعتبار روشی و یافته های پژوهشی آن لطمه وارد ساخته است. فقدان چارچوب نظری، هرج و مرج روش شناختی در تبیین موضوع، عدم رویکرد انتقادی نسبت به آثار موجود و ادبیات موضوع، عدم کفایت منابع، ویراستاری ضعیف، رعایت نکردن نکات روش شناختی در ارجاعات و تنظیم کتابنامه، مهم ترین ضعف های کتاب هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE BOOK REVIEW OF THE REVISIONIST REFORMERS AND STEPFATHERS

چکیده [English]

This review article presents a brief in reduction of The Revisionist Reformers and Stepfathers and points out some of the strengths of the book. The theoretical approach which the book is developed on is one of the strengths. How ever, there are some limitations such as: Lack of theoretical framework, use of wage methodology in explaining the subject, not applying a critical approach toward the current literature, not using all the authentic sources, weak editing of the book and not using a good framework for writing the references ant bibliography are the main weaknesses of the book which in turn decreased the validity of the findings and theoretical validity of the book?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil society
  • Democracy
  • Dovvom
  • Dovvome khordad
  • Hermeneutic
  • Reformers
  • Reformism
  • religious modernism
  • Secularism
  • tolerance