ثبات و تحول در جامعه شناسی سیاسی فارابی

نویسنده

چکیده

فارابی در تحلیل جامعه شناسانه از کنش و حیات اجتماعی، جامعه را به صورت سیستمی تحلیل می نماید که دارای ساختار سلسله مراتبی است که عامل تعیین کننده این سلسله مراتب ویژگی های طبعی و روانشناختی افراد و توانایی ها و مهارت های آنان است، و این توانایی ها به واسطه کار و تلاش فرد شکل گرفته است. اما این کار در درون ساختار اجتماعی تولید شده است که توسط سیاستمداران طراحی و نگهداری می شود، که به واسطه آن شرایط خاص اجتماعی بوجود می آید، بنابراین، فارابی برای نقش و عاملیت رهبری و سیاست اهمیت ویژه ای قائل است. اما به موازات اهمیت رهبری، فارابی برای آگاهی، اندیشه و مولفه های ذهنی و روحی و در نتیجه برای تعلیم و تربیت نیز اهمیتی ویژه قائل است که موجب پرورش استعدادها و مهارت های خاص در انسان می شود. بنابراین فارابی متفکری فرهنگ گراست که معتقد است ارزش ها، هنجارها، نمادها، اعتقادات و طرز تلقی افراد نقشی تعیین کننده در کنش اجتماعی آنان دارد. لذا باید گفت از نظر فارابی: بر هر مردمی کسانی حکومت می کنند که شایسته آنند؛ و این نیز مصداق این آیه قرآن است که می فرماید: "ان الله لایغیرُ اما بقوم حتی یغیرو ما بانفسهم".

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STABILITY AND EVOLUTION IN POLITICAL SOCIOLOGY OF FARABI

چکیده [English]

Farabi has simultaniously deep philosopical debates and very clear literature in the area of political sciology. He analyses society as hierarchy. The features of temper and psychological and capabilities have been affected by that hierarchy which is desinged and leept by political leaders. Therefore rule, leadership and politics are important from Farabi`s view. But at the same time education is also important for Farabi, because it causes eultivation of capaetus and special skills for human being. Therfore, Farabi is a cultured thinker who is argued that values, norms, symbols, beliefs, and people attitudes have important role in their social actions. He refers to cultural`s role in badavi socities which have political and structural consequenes. He points out to geography and others spheres in forming culture.
Farabi by considering above assumptions, analyses political evolution and stability that are affected by social interactions. These interactions are affected by members ideas and tempers. Individual thought is affected by education, but human temper is creuted by political and social structures. Therfore,Farabi refers to two essential variables, that are called governers and scientists.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Active wisdom
 • Capacity and nature
 • Cultural essence
 • Custom gohabitude
 • determinism
 • Education
 • Essence of work and action
 • geography
 • Hierachycall structure
 • Leadershipism
 • Political evolution
 • Political Stability
 • Practical insight
 • Practical power
 • Systematic Perspective
 • Theovetical Insignt