درآمدی بر علم بازتعریفی در نظریه روابط بین الملل

نویسندگان

چکیده

فرهنگ جامعه/دولت ها می تواند در روندی متشکل از نوعی ساختارِ اخلاقیِ علمی/ نسبی، فرآیندِ اندیشیدن علمی، با دستورکارِ شناختِ پویای واقعیت پیش رود. اخلاق فوق الذکر، خود، روندی متشکل از رفعِ دشواری ها به عنوان ساختار، تعامل پویای دانسته های انسان ها، به عنوان فرآیند و دستور کار، ضرورت شناخت روا و پایا را هدف گرفته است. فرآیندِ اندیشیدن علمی هم به ترتیب از سازگاری دانش با امر واقع، تعامل پویا میان مفاهیم انتزاعی و انضمامی، و شناخت غیر مطلق گرا پدید آمده است. این ساختارها، فرآیندها و دستور کارها در حوزه مناظرات رشته روابط بین الملل، فرهنگ علمی به منظور تبیین و فهم روابط بین الملل را شکل داده و بازتعریف می کنند تا دانش این رشته، در عرصه نظری (تصمیم گیری) و در عرصه عملی (کنش و واکنش ها)، را در دامنه ای از اکتشاف/ چیستی (explorative)، توصیف/ چگونگی(descriptive)، و تبیین/ چرایی و پیش بینی هدف قرار دهد. در این پارادایم، ابزار و شیوه های دانش (روش و شناخت شناسی) و موضوع و محتوی (هستی شناسی) آن هم بازتعریف می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

INTRODUCTION ON REDEFINING SCIENTIFIC I.R THEORY

چکیده [English]

Social and political culture can be conceived as a trend consisting of ethical rules as its stractur, scientific thought as its process and dynamic knowledge of facts as its agenda Elhical rules are intedecd to solve structural problems, scientific that is aimed at gaining knowledge corresponding with the facts, and the agenenda is not affaring truth but reliable and dynamic knowledge of the facts, or an everdeveloping process of examing and comparing abstract though with the concrete entities. The three elements of structure, process and agenda, as mentioned above, constitute scientific culture. The International relations theory, as a scientific endevour, must be based on the triad, as indicated above in order to be capable of explaining and predicting, to some degree, the dynamic process of international relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agenda
  • Debate
  • I.R.
  • process
  • Scientific culture
  • Scientific knowledge
  • Theory
  • trend