هایدگر و اندیشه هایش در رابطه با روشنفکران دینی در ایران

نویسنده

چکیده

در مقطعی از تاریخ انقلاب اسلامی جدال بین طرفداران هایدگر آلمانی با طرفداران پوپر انگلیسی، انگیزه بخش روشنفکران دینی در ایران بالاخص دهه 70 در زمینه های نظری بود. هایدگر فیلسوف شهیر آلمانی که احمد فردید، امام خمینی را همسخن وی در نقد غرب معرفی می کرد، بحث خود را از هستن شروع و به اندیشه ختم می نماید. ایشان اندیشمندی پست مدرن است که در تقابل با اندیشه دکارت، به نقد تجدد و فلسفه غرب می پردازد. علاقمندی هایدگر به مابعدالطبیعه و دازاین باعث شد تا برخی از روشنفکران دینی در ایران به تحمید و تبیین نظرات فلسفی ایشان بپردازند. مقاله حاضر در پی تبیین افکار و آراء اندیشه هایدگر آلمانی و نحوه تأثیر این افکار بر اندیشمندان ایرانی است. عمده این تأثیر در نقد غرب می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

MARTIN HAIDEGER'S THOUGHT AND IT'S IMPACT ON IRANIAN RELIGIOUS INTELLECTUALS

چکیده [English]

The aim of this article is to discusse the Martin Haideger's thought, its origins and applications in political thoughts. Some Iranian Religious Intellectuals have been influnced by Haiderger in criticizing concepts such as Democracy, Modernsation and the Western Philosophy. He belongs to the period of post modernism. The most critical feature for Hedger is to contervese Dekart concept of "Thinking- Being". Heidger puts the concept of Dazien- Thinking instead of thinking- Being. There has been a large challenges between pro- Poppers and pro- Heideger in Iran in an epoch- making period of 1365- to - 1380. This period in known as era of Iran religious Intellectualls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dazien
  • Haideger
  • Modernism and post modernism
  • Religious Intellectualls