دولت و اقتصاد در ایران پس از انقلاب : تاثیر سیاست های بازتوزیعی بر جدال های هرمنوتیکی ، طبقاتی و پیدایش دولت غیریکپارچه در ایران

نویسنده

چکیده

دولت در ایران در دهه اول انقلاب به سمت سیاست های اقتصادی حرکت کرد که می توان از آنها به سیاست های بازتوزیعی تعبیر کرد. بخشی از استدلالات کلی ادبیات انقلاب این است که حرکت دولت های انقلابی به سمت سیاست های بازتوزیعی از خصلت های عمومی و تا حدی ساختاری آنها محسوب می شود. همچنین آنگونه که برخی جامعه شناسان سیاسی استدلال می کند دخالت دولت در ساخت اقتصادی و در اینجا حرکت دولت به سمت سیاست های بازتوزیعی، می تواند موجد برخی تحولات در ساخت دولت شود. بنابراین تا آنجا که به ایران پس از انقلاب مربوط می شود می توان بحث کرد که اولاً حرکت این دولت به سمت سیاست های باز توزیعی در دهه اول انقلاب از خصلت های عمومی و تا حدی ساختاری دولت های پس از انقلاب محسوب می شود. ثانیاً و در مرحله بعد اجرای این سیاست ها هم به نوبه خود باید بر ساخت این دولت موثر ظاهر شده باشد. بر همین اساس، مقاله ابتدا بر سیاست های بازتوزیعی پس از انقلاب در ایران متمرکز شده آنها را توضیح می دهد سپس استدلال می کند که اجرای سیاست های بازتوزیعی حداقل به دو شیوه باعث غیر یکپارچه شدن ساخت دولت در ایران پس از انقلاب شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE STATE AND ECONOMY IN POST REVOLUTIONARY IRAN: THE IMPACT OF REDISTRIBUTIVE ECONOMIC POLICIES ON THE EMERGENCE OF THE NON MONOLITHIC STATE

چکیده [English]

The state of post revolutionary Iran adopted economic policies over 1980-1988 which we can phrase redistributive economic policies. According to a part of revolutionary literature, adoption of these policies by the post revolutionary state is, partly, one of the structural features of that state. But it is not a main debate of this article. Rather, basic concern of the article, as some of the political sociologist such as O’Conner & offe argue, deal to the effect of the performing these economic policies on the structure and nature of the state. As concerned to the state of post revolutionary Iran, we argue that the performing these economic policies impact on the structure of this state and disintegrated it by two ways: arousing hermeneutic debates among political elites over scope and posture of the redistributive economic policies and transferring the sphere of class struggle from the social structure to the political one. The first fragmented and the second conflicted it and therefore help to the emergence of the non monolithic state in post revolutionary Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Class struggle
  • Hermeneutic debates
  • Non monolithic state
  • Redistributive economic policies