مطالعه سازمان های بین المللی از چشم اندازی تئوریک

نویسنده

چکیده

یکی از مباحث مهم که امروزه در حوزه سازمان های بین المللی در رشته روابط بین الملل مطرح است، جایگاه مفهوم "سازمان های بین المللی " در درون رهیافت های مهم نظری روابط بین الملل است، که متاسفانه تلاش چندانی از سوی پژوهشگران این حوزه مطالعاتی در این زمینه انجام نگرفته است. بنابراین در این مقاله تلاش می شود تا جایگاه سازمان های بین المللی در درون چهار رهیافت مهم رشته روابط بین الملل یعنی رئالیسم (واقع گرایی)، لیبرالیسم، مارکسیسم، و جهان وطن انگاری مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. از این رو هدف پژوهش حاضر، فراهم آوردن زمینه های نظری لازم در قالب چهار رهیافت فوق الذکر است..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

INTERNATIONAL ORGANIZATIONS FROM THEORETICAL APPROACHES

چکیده [English]

One of the most important fields in International Relations discipline is the study of International Organizations. Indeed, the rise of international and regional organizations in last decades causes a pervasive controversy among western scholars.
But among Iranian scholars, we don't have any theoretical works on international organizations.
This article attempt to investigate international organizations from four theoretical approaches: Realism, Liberalism, Marxism and Cosmopolitanism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cosmopolitanism
  • International Organizations
  • Liberalism
  • Marxism
  • Realism