نقش قوه مقننه در سیاست خارجی: تنوع رویکردها

نویسنده

چکیده

نسبت به تاثیر مقننه در تصمیم سازی و یا تصمیم گیری سیاست خارجی، می وان از سه رهیافت حقوقی، نظری تاریخی نام برد. البته، در رهیافت نظری دو موضوع ماهیت شناخت و ماهیت روش موجب بروز خرده – رویکردهایی خاص می شود. در رهیافت حقوقی جایگاه تصمیم گیری سیاسی به وضوح یا به تلویح در قانون اساسی تعریف شده است. در روش حقوقی معمولاً از دو مدل ریاستی و یا پارلمانی سخن به میان می آید. قانون اساسی هر کشور به طریقی جایگاه و نقش مقننه را در سیاست خارجی تعیین کرده است. در رهیافت نظری مباحث فلسفی و علمی گوناگون در خصوص چیستی، چگونگی و چرائی نقش مقننه در سیاست خارجی مطرح می شود. از لحاظ روشی سه سطح کلان، خرد و تلفیقی در رویکرد کشورها نسبت به سیاست خارجی احصاء شده است. از لحاظ تاریخی دو قوه مقننه و مجریه کشورهای گوناگون گاه در همکاری و گاه با رقابت یکدیگر جهت‌گیری سیاست خارجی کشور را تحت تاثیر قرار می دهند. در این مقاله، ابتدا دو رویکرد اولیه که بیشتر بعد مفهومی – نظری دارد توضیح داده می شود. سپس در گفتار دوم به رویکرد تاریخی نمونه از چند کشور مدل اشاره خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

LEGISLATVE BRANCH AND FUREIGN POLICY A TRIPOD ACCOUNT

چکیده [English]

The impact of legislative on the formulation of/ and or decision-making in various countries are different. In this article, a primary attempt is made to survey this impact, from both legalist prism and theoretical. In the second subsection of the paper, a historical account was presented. In this historical account, the legislative role in foreign policy of a few countries was surveyed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decision
  • Foreign Policy formulation
  • Historical account
  • Ideal Society
  • Legalist prism
  • Legislative Branch
  • making
  • Theoretical prism scientific and philosophical