هویت ملی و ملت باوری در آسیای مرکزی

نویسنده

چکیده

این مقاله پس از مروری بر تحول مفهوم ملت باوری و هویت ملی در اروپا به چگونگی انتقال این مفهوم به آسیای مرکزی و بسط و ترویج آن توسط اتحاد شوروی می پردازد و معضل امروز مردم این منطقه را در دست یافتن به تعریفی از هویت ملی خود پس از استقلال از اتحاد شوروی و در عصر جهانی شدن مورد بررسی قرار می دهد. کوشش دارد نشان دهد که ماهیت تصنعی جمهوری‌های قومیت محورِ ایجاد شده در دوران اتحاد شوروی نه با پیشینه تاریخی و فرهنگی منطقه سازگار است و نه با روند جهانی شدن و تأکید رهبران فعلی کشورهای نواستقلال آسیای مرکزی بر ملت باوری رمانتیک و ملت سازی دیرهنگام نتیجه ای جز جدایی بیشتر و اختلاف و احیاناً جنگ و منازعه در منطقه نخواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

NATIONAL IDENTITY AND NATIONALISM IN CENTRAL ASIA

چکیده [English]

This paper examines the evolution of nationalism and national identity in Europe and how it was transferred to and propagated in Central Asia by the Soviets. It further examines the challenge facing Central Asian peoples in the post-Soviet era; namely in defining a new national identity for themselves as new independent nation-states in the age of globalization. The paper attempts to demonstrate that the artificial nature of ethnic-based republics that are being created in the region is neither compatible with history and culture of Central Asia nor with the process of globalization. It argues that the anachronistic romantic nationalism championed by Central Asian leaders will only lead to further disintegration and possible conflict in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central Asia
  • Globalization
  • National Identity
  • Nationalism
  • Soviet Union