شرحی بر نظریه تبیین در علوم سیاسی

نویسنده

چکیده

هواداران تبیین گرایی درباره هدف غایی مطالعه سیاسی و نتایج مترتب بر اصل علیت دچار افراط کاری هستند . گرایش این گروه از پژوهشگران به قیاس های قانون وار از امور تجربی، درک پیچیدگی پدیده ها و تحولات سیاسی را دشوارتر می کند. هدف از نگارش مقاله حاضر انتقاد از این دیدگاه و دفاع از روشی تبیینی است که به جنبه های توصیفی اهمیتی بیشتر قائل داده، چارچوب های تاریخی و اقتضاها را در نظر داشته و صرفاً مبتنی بر گرته برداری از علوم طبیعی نباشد. در همین ارتباط، مفهوم "علیت" به معنای رایج آن در علوم سیاسی مورد انتقاد قرار گرفته است. در نهایت ، نویسنده این نکته را بیان می کند که زمان کنار گذاشتن شیوه های صوری – استدلالی تبیین فرا رسیده و ترکیبی از تبیین و تفسیر نتایج بهتر به همراه خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ON THE THEORY OF EXPLANTION IN POLITICAL SCIENCE

چکیده [English]

Stubborn explanationism results harsh consequences for political science, folloers of nomological deduction, always , neglect complexity of events and political developments. Author criticizes this view about explanation. Because it neglects description, historical contexts, contingency and imitatates natural science methodology. At last, he rejects formal – argumentive approach to explanation, and instead, emphasizeon mixing of explanation and interpretation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accident
  • causality
  • Complexity
  • event
  • Explanation
  • Understandability