بازنمایی گفتار نظم اللهیات اخلاقی زرتشت در بایسته های شاهی آرمانی ایران باستان

نویسنده

چکیده

در بازخوانش آموزه ها و باورهای دینی زرتشت پیامبر، امکان بازنمایی گونه ای گفتار نظم اخلاقی درساحت شهریاری فراهم می آید که، سرآیند پدیداری آن را می توان در نگره‌‌یزدان شناختی و حکمت اخلاقی این نخستین حکیم متاله ایرانی باز جست. چه اینکه درآموزش های اللهیات زرتشت، چارچوبی بایست سویه برای به سامان آوردن نسبی دال های سیاسی و اجتماعی بر پایه تالیف نسبت های انضباطی متافیزیک آمریت سیاسی چهره می نماید، که نقطه عزیمت آن را می توان در الگوی باز تعریف او ازشایست ها و ناشایست های منشو ر سیاست شهریاری بر مدار سر نمون مینوی - مثالی نظام آفرینش اهورایی و مدلول های حقیقت سان آن در صورت بندی رخساره تاریخی فرمانروایی گیتیانه شاه آرمانی ایرانی دید. در نوشتار پیش رو، کوشش شده تا با کاربست کوتاه روایتی تحلیلی، چارچوب و مفردات این گرته برداری استعاری بر پایه مفروض ها، مفاهیم و گزاره های دینی مزدیَسنایی (انگاره–مفاهیمی چون «اَشَه»، «فره»، «دینداری»، «دادگری»، «خویشکاری» ، «پیکار خیر و شر» ، ... ) مورد بررسی و بازخوانشی تحلیلی قرارگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

REPRESENTING ZOROASTER’S ETHICAL THEOLOGY DISCOURSE IN ESSENTIALS OF IDEAL KINGSHIP OF ANCIENT IRAN

چکیده [English]

Reviewing Zoroastrian teachings and his religious beliefs reveals a chance to represent a type of ethical discourse in the majesty of kingdom. The starting point of such an ethical discourse can be traced back in theological beliefs and ethical wisdom of this first Iranian theologian, so as in Zoroastrian theological teachings a set of obligatory principles is provided to relatively organize political and social signifiers based on a confinguration of metaphysical diciplinary relationships of political authority. The departing point of such principles can be observed in his redefining pattern of “right” and “wrong” of kingship politics charter on the basis of an ideal archytype of ahuraian creation system and truth-like signified in illustrating the from and structure of Iranian ideal king for mundane governance.
In the present article, an attempt has been made , through apppling a brief analytical narration , to study and reanalyze the framework and components of this metaphorical sampling based on religious presuppositions, concepts and proposition of mazdaism. Such idea-concepts as”ashah”,”faithfulness” ”farrah“, ”justice” ,”function” ,”struggle” between good and evil” etc. Have been reviewed throughout the article.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Analytical Narration
 • ancient Iran
 • Ashah
 • Ethical discourse
 • Ethical theology
 • Faithfulness
 • Farrah
 • Function
 • Ideal king
 • Justice
 • Kingship essentials
 • Zoroaster