نقد و معرفی کتاب: "انتخاب عقلانی و مطالعات امنیتی، استفن والت و منتقدانش"

نویسنده

چکیده

نقد و ارزیابی کتاب «انتخاب عقلانی و مطالعات امنیتی، استفن والت و منتقدانش»، نوشته براون اون، لین جوز و میلر در واقع در واقع کندوکاوی برای شناخت مطالعات امنیتی در روابط بین‌الملل است. به عبارتی، بررسی رهیافت انتخاب عقلانی والت و مدل صوری ـ ریاضی می‌تواند ما را به ارائه بدیلی روشن در روش شناسی مطالعات امنیتی کمک نماید. این نقد و ارزیابی به طور کلی به مقالات انتقادی علیه روش غیر صوری ـ تجربی والت اشاره می‌کند و سپس پاسخ‌های والت در این باب را نشان می ‌دهد و در نهایت به ارزیابی و نقد کلی کتاب و دفاع از روش‌شناسی متکثر در حوزه مطالعات امنیتی روابط بین الملل می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EXPLANATION AND INTRODUCTION OF THE BOOK “RATIONAL CHOICE AND SECURITY STUDIES, STEPHEN WALT AND IT’S CRITICS”

چکیده [English]

Explanation and evaluation of the book “Rational Choice and Security Studies, Stephen Walt and Its Critics”, edited by Brown Owen and Lynn Josomiller, has taken place in fact in the direction of exploration of the knowledge of security studies in international relations. In terms, examination of Walt’s rational choice approach, and the formal-mathematical model, can help us to present a clear alternative in the methodology of security studies. This explanation and evaluation, in general, points to critical articles against Walt’s informal-empirical method and then shows Walt’s replies in this area and in the end, addresses the evaluation and general explanation of the book and defense of plural methodology in the area of security studies of international relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Formal model
  • Pluralization of methodologies
  • Rational Choice
  • Security studies