جهانی شدن اقتصاد و پیامدهای آن بر سیاست گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

چکیده

طی دو دهه اخیر، نظام بین الملل شاهد آغاز دوران جدیدی با عنوان جهانی شدن می باشد که علاوه بر اینکه حاکمیت دولت ها را تحت تأثیر خود قرار داده است، موجب ظهور بازیگران جدید در عرصه ی جهانی نیز شده است که بر اقتصاد جهانی حاکم شده اند. واکنش دولت ها به روند جهانی شدن متفاوت بوده است. بعضی از دولت ها در برابر این فرایند مقاومت کرده اند و برخی دیگر تلاش می کنند با بسترسازی و ایجاد ظرفیت های مناسب سیاسی و اقتصادی، قابلیت انطباق پذیری بیشتری با جهانی شدن پیداکنند. در این مقاله تلاش شده است تأثیر جهانی شدن اقتصاد بر سیاست گذاری خارجی ج.ا.ا مورد بررسی قرار گیرد. ضرورت های ناشی از جهانی شدن اقتصاد به دو شکل مورد توجه قرارگرفته است. اول رویکرد اقتصادی به سیاست خارجی می باشد که نقش ابزارهای اقتصادی در سیاست خارجی ایران را نمایان و برجسته می کند. دوم، اتخاذ روش دیالکتیکی در برخورد و مواجهه با جهانی شدن می باشد که می تواند به تغییر رفتار تصمیم گیران سیاست خارجی و در نهایت به کارامدی و تحول درسیاست خارجی ج.ا.ا منجرشود. به هرحال، ورود به عرصه جهانی شدن یک تصمیم سیاسی ضروری است و یکی از راه‌های رفع موانع احتمالی در فرایند جهانی شدن اصلاح ساختار اقتصادی نظام ج.ا.ا می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ECONOMICS GLOBALIZATION AND ITS IMPACT ON IRAN’S FOREIGN POLICY MAKING

چکیده [English]

In recent two decades, the international system has encountered a new period that is called Globalization. Globalization has not only affected the states’ sovereignty, but has also led to the formation new players in world’s arena which have dominated the world’s economics. Governments’ reaction to globalization has been differed. Some of them have resisted in this process, while others have tried to create new political and economical capacities in order to adapt to globalization. This paper has tried to discuss the impact of economics globalization on Iran’s Foreign Policy making. The requirements of economics globalization have been considered from two aspects: first, economics approach to foreign policy which has led to the appearance of the role of economics instruments in Iran’s foreign policy. Second, adopting dialectic method to confronting globalization which could lead to changes in decision maker’s attitudes, the efficiency and the development of Islamic Republic of Iran’s Foreign Policy. Any way, entering the globalization arena is an essential political decision and one of the ways to remove the possible obstacles in the process of globalization is to reform the economical structure of the Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Diplomacy
  • Economics Globalization
  • Foreign Policy
  • Globalization
  • Information Technology & Communication
  • International Political Economics
  • Making Foreign Policy