درآمدی نظری بر حل منازعات سیاسی

نویسنده

چکیده

حل و فصل منازعات سیاسی داخلی، موضوعی است که در مقایسه با منازعات بین المللی کمتر مورد بررسی و نظریه پردازی قرار گرفته است. نوشته های موجود نیز، بیشتر به شیوه ها و فنون حل و فصل این منازعات مربوطند. به طور کلی، جای مباحث نظری به ویژه در مورد شرایط و ملزومات حل و فصل این منازعات تا حدود زیادی خالی است. با وجود این، در متون علوم سیاسی، دلالت های ضمنی و آشکار فراوانی در باره این موضوع وجود دارد. در این مقاله، با جستجو در متون علوم سیاسی، مباحث مرتبط با این موضوع، استخراج، طبقه بندی، بررسی و ارزیابی شده اند. همچنین، کوشش شده است تا از طریق بازسازی و مفهوم بندی این مباحث، یک چارچوب نظری در باره شرایط و ملزومات حل و فصل منازعات داخلی ارائه شود. در این چارچوب نظری، «دولت» به عنوان عامل و متغیر اصلی، هم در بر انگیختن این منازعات و هم در حل و فصل آنها، شناخته شده است. براین اساس، استقرار «دولت حلّ منازعه» و طراحی و پیشبرد «سیاست بازسازی اجتماعی فعال»، شرط لازم برای حلّ و فصل یا تعدیل منازعات در جوامع «پُر آشوب» و «بی ثبات» معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THEORETICAL INTRODUCTION TO CONFLICT RESOLUTION

چکیده [English]

It seems that resolution of internal conflict is studied less than the international one. Current literature in this regard is not focused on theoretical aspects of conflict resolution, particularly, on conditions and necessaries of resolving these kinds of conflicts. Nevertheless, in political science literature it is possible to find some texts that implicitly or explicitly are related to this subject. This article is a theoretical introduction to internal conflict resolution. In other word, by identifying and classifying important related texts, it seeks to conceptualize this phenomenon and provide an analytical framework.
According to this framework, the state has an importance role because of its determining factor as well as variable both in to outbreak and to resolve of internal political conflict. Also to reconstructing of political, economic, legal and cultural systems are the essential conditions for to accomplish of any conflict resolution project. Therefore, establishment of “conflict resolving state” is a indispensable condition for resolution of internal conflict in “Turbulent and Unstable societies”. Such a state must be powerful, institutionalized, pluralistic, democratic, development oriented and justice oriented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conflict
  • Conflict resolution
  • Conflict resolving state
  • Democratic Politics
  • Difference Politics
  • Institutional Politics
  • Power Politics
  • Reconstruction Politics
  • Turbulent and Unstable Society