دانشواژه ژئوپولیتیک و ژئو استراتژی در دنیای اطلاعات (با تاکید بر مورد ایران)

نویسنده

چکیده

مفهوم ژئوپولیتیک که در زبان فارسی از آن به عنوان سیاست جغرافیایی یاد می شود به عنوان دانشی که از بطن علوم جغرافیایی و سیاست برخاسته، مسیری طولانی داشته است . در این نوشتار تلاش شده است تا از گذشته تاکنون این دانش را درسه مقطع تاریخی مورد مطالعه قرارداده و سپس از دل آن ژئو استراتژی های گوناگون استخراج گردد . این سه دوره را ژئوپولیتیک کلاسیک، نوین و فضایی نامیده ایم. در دوره کلاسیک مفاهیم بنیادین آن همچون مفهوم ژئوپولیتیک و نظریه های جهانی، در دوره نوین تاثیر قدرت یکپارچه شده آمریکایی و ویژگی های نوین آن و در مقطع فضایی شدن ژئوپولیتیک ضمن تعریف جدید به مفاهیمی همچون جامعه شبکه ای، زمان نگاری، قدرت اطلاعاتی، دموکراسی الکترونیک و شهروند جهانی پرداخته ایم. در مجموع به نقش استراتژی در این سه فضا پرداخته و از مجموع این استراتژی ها الگویی در خصوص شرایط ژئوپولیتیک ایران بدست داده می شود. این مطالعه از طریق مطالعه ای هدفمند و روشمند (علمی) تعقیب شده و روش ارائه شده روشی توصیفی تبیینی است. نتیجه این بحث توجه دادن به شرایط جدید بوجود آمده در حوزه جهان است که بیشترین تاثیر را در بازسازی جهانی فعلی، ابزارهای الکترونیک همچون ابر شاهراه های اطلاعاتی و جریان جهانی اطلاعات داشته است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

GEOPOLITICAL AND GEOSTRATEGY TWO SCIENTIFIC TERMS APPLIED IN THE WORLD OF INFORMATION (ORIENTED TOWARDS IRAN CASE)

چکیده [English]

The concept of geopolitics which means geographical policy in Persian language has a long-distant way as a science which has been derived from the root of geography science. In this paper we have tried to study this science in three historical cross-sections and then we can extract different geostrategies from that. These three sections have been called classical geopolitics, new and special geopolitics; in classical geopolitics the seminal or staple concepts of it such as the concept of geopolitics and global theories have been researched.
In the new age we have focused on the influence of the American united power and we have taken its new characteristics into consideration and in the section of becoming spatial geopolitics we have offered a new definition of it and through this approach we have paid attention to concepts such as network society, time-clocking, informative power, electronic democracy and global citizen. Altogether we considered the role of strategy in these three sections and out of all theses strategies we came into a specific pattern for the Muslim Iran. This study is resulted from a purposeful and methodical research and the presented attitude is a descriptive one. Finally this essay leads you to the new formed situations in the world which has mostly affected the present world-wide redevelopment, electronic means such as informative mainlines and global flow of information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geoeconomy
  • Geopolitics
  • Geostrategy
  • information power
  • Network Society