جامعه ی قدرتمند ، دولت ضعیف تبیین جامعه‌ شناختی مناسبات دولت- جامعه در ایران عصر قاجار

نویسنده

چکیده

با این فرض که رفتار و کنش بازیگران اجتماعی و همچنین نوع تصور قدرت در سطح زندگی اجتماعی بر رفتار سیاسی دولت و چگونگی سازماندهی حیات سیاسی تاثیر گذار می باشد در آن صورت می توان پذیرفت که فهم ماهیت و عملکرد دولت در هر جامعه ای به فهم ساختار جامعه ای که دولت تنها بخشی از آن محسوب می گردد ارتباط تنگاتنگی دارد. در مقاله حاضر بر آنیم تا با استفاده از یک الگوی نظری معطوف به تحلیل تجربی و با تاکید بر رابطه‌ی بازتابی دولت – جامعه‌ تبیین و تصویری واقع گرایانه از منطق این رابطه در ایران دوره قاجار ارائه دهیم. بررسی ماهیت جامعه سنتی و نظم سیاسی پیشامدرن و چرایی و چگونگی تغییر این نظم به نظم سیاسی مدرن در کانون این تحلیل قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STRONG SOCIETY. WEAK STATE SOCIOLOGICAL EXPLANATION OF STATE-SOCIETY RELATIONSHIP IN QAJAR IRAN

چکیده [English]

With this in mind that the behaviour and interactions of social actors and also the kind of power imagine at the level of social life directly impact political treatments of state and the ways in which political life is organized, then one can admit that understanding the nature and performance of state in every society is closely interconnected to understanding the structures of the society including the state as a part. This article is intended to provide the readers with brief realistic description of logic concerning reflective interconnection of state-society, using a theorical pattern based of experimental analyze.
The analyze will highly focus on studing nature of traditional society, premodern political order and how or why this order is shifted to modern one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Change
  • social control
  • Strong State
  • Survival Policy
  • Survival Strategy
  • Weak State
  • Weblike Society