تروریسم : تعریف، تاریخچه و رهیافت های موجود در تحلیل پدیده تروریسم

نویسندگان

چکیده

با تسامح می‌توان گفت در جهان امروز، پدیدة سیاسی تروریسم به ‌عنوان عامل محرکة تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... ، جایگزین پدیده‌های سیاسی شناخته شده مثل انقلابات، جنگ ها (جنگ های تمام‌عیار دو یا چند واحد سیاسی با هویت مشخص در قالب دولت های ملی)، کودتاها، شورش ها و ... شده است و زندگی سیاسی در سطوح مختلف آن (گروه های سیاسی زیر ملی، و ملی و بین‌المللی) را به چالش کشیده است. در این مقاله کوشش می‌کنیم ضمن اشاره مقدماتی به گسترش این پدیده سیاسی در سراسر جهان، تعریف و انواع آن، به تأمّل در رهیافت های تحلیلی و تبیینی تا به حال ارائه شده در جهت شناخت این پدیده بپردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

TERRORISM: DIFINITION, HISTORY AND AVAILABLE APPROACHES IN ANALISIS OF TERRORISM

چکیده [English]

An Analysis on terrorism: meaning, history, and approach on the balance, it be con said that terrorism, as a political phenomenon and a determining factor in political, social, and economic developments, has replaced the political phenomena which alread was common such as revolutions, riots, rebellions, and conflicts (total wars between two political entities or more characterised as certain identies under name of sovereign states) and ect, and has challenged polical life in (subnational, national, and international) different levels. This article seeks to outline the global spread of this political phenomenon, illustrate its different kinds as well as perceptions and finally explain existing analytical approa. Chs on this phenomenon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rationality
  • Religion
  • terrorism