قاچاق انسان، بردگی در عصر جدید

نویسندگان

چکیده

در عصر حاضر قاچاق تبدیل به یک پدیدة فراگیر شده و می توان گفت هیچ کشوری در دنیا یافت نمی شود که از این بلیه در امان باشد. اما در میان انواع قاچاق، قاچاق انسان به دلیل سود سرشار آن بسیار مورد نظر باندهای سازمان یافته قرار گرفته است. به ویژه قاچاق زنان و دختران برای استفاده از آنان در اماکن فساد و وادار کردن آنها به روسپیگری و یا استفاده از آنان به عنوان پیشخدمت، گسترش قابل توجهی یافته است. افزایش قاچاق انسان بالاخص زنان و دختران به صورت یک فاجعة جهانی درآمده و دولت ها با وجود تمام تلاشی که می کنند نتوانسته اند در مهار آن موفقیت چندانی به دست آورند. پرسشی که در اینجا مطرح است آن است که چه عواملی باعث بروز و گسترش این پدیده زیانبار شده و آیا راهکاری دست کم برای کاهش آن وجود دارد؟ آیا این پدیده مختص کشورهای جهان سوم است و یا در کشورهای توسعه یافته هم وجود دارد؟ این مقاله درصدد یافتن پاسخ هایی برای این پرسش ها است.

کلیدواژه‌ها