قاچاق انسان، بردگی در عصر جدید

نویسندگان

چکیده

در عصر حاضر قاچاق تبدیل به یک پدیدة فراگیر شده و می توان گفت هیچ کشوری در دنیا یافت نمی شود که از این بلیه در امان باشد. اما در میان انواع قاچاق، قاچاق انسان به دلیل سود سرشار آن بسیار مورد نظر باندهای سازمان یافته قرار گرفته است. به ویژه قاچاق زنان و دختران برای استفاده از آنان در اماکن فساد و وادار کردن آنها به روسپیگری و یا استفاده از آنان به عنوان پیشخدمت، گسترش قابل توجهی یافته است. افزایش قاچاق انسان بالاخص زنان و دختران به صورت یک فاجعة جهانی درآمده و دولت ها با وجود تمام تلاشی که می کنند نتوانسته اند در مهار آن موفقیت چندانی به دست آورند. پرسشی که در اینجا مطرح است آن است که چه عواملی باعث بروز و گسترش این پدیده زیانبار شده و آیا راهکاری دست کم برای کاهش آن وجود دارد؟ آیا این پدیده مختص کشورهای جهان سوم است و یا در کشورهای توسعه یافته هم وجود دارد؟ این مقاله درصدد یافتن پاسخ هایی برای این پرسش ها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

HUMAN TRAFFICKING, SLAVARY IN THE NEW AGE

چکیده [English]

The problem of Human Trafficking is a universal phenomenon with broad effects on global society. Its cause and locus is in poor and underdeveloped societies which have difficulties like poverty, unemployment, inequality, discrimination and violence against woment, and the domination of men in patriarchal family, social and political systems. Women and children are the main victims of it, who become engaged in international criminal networks by assuming to save themselves and to find a shelter and support. This article seeks to pose this problem and its causes and effects, the responsibility of Governments and the inadequacy of their efforts and their legal and institutional cooperation, and the necessity of preventing and controlling it as modern slavery or slave trade in the modern age. Human trafficking, violence, discrimination, women, organization crime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human trafficking
  • refugees sexual discrimination
  • slavary
  • smuggling migrants
  • Violence
  • Women