زبان، عمل و اجتهاد در فقه سیاسی

نویسنده

چکیده

بی تردید، روش شناسی فقه سیاسی پیوند تنگاتنگی با "اجتهاد" دارد. از این رو، فهم ویژگی ها و خصائص فقه سیاسی، به لحاظ روش شناسی، مستلزم فهم اجتهاد است. و فهم اجتهاد نیز به نوبه خود، مستلزم فهم پیوندهایی است که اجتهاد با "زبان" و "عمل" پیدا می کند. بر این اساس، می توان با فهم پیوندهای دوگانه مذکور، به ماهیت اجتهاد به عنوان روش شناسی فقه سیاسی راه یافت. مقاله حاضر، درصدد تبیین رابطه زبان و عمل با اجتهاد به منظور راهیابی به ماهیت اجتهاد و خصائص آن و در نهایت تبیین تأثیر آن بر ماهیت و جایگاه فقه سیاسی است. بدین منظور، با تحلیل محتوایی و مفهومی اجتهاد، پیوندهای مذکور را بررسی کرده، ماهیت اجتهاد و تأثیرات روش شناختی آن را در فقه سیاسی توضیح داده، ضمن بررسی تعاریف رایج از فقه سیاسی، تعریفی خاص از آن را با توجه به سرشت اجتهاد در حوزه سیاست ارائه می کند. اهمیت این تحلیل، به زعم نگارنده، از این روست که می تواند با کاوش در زوایای پنهان اجتهاد در حوزه سیاست و زندگی سیاسی، ضرورت تحول و تکامل آن را در جهت کارآمدتر ساختن آن در زندگی سیاسی امروزی مسلمانان مورد تأکید قرار داده، بر ضرورت ارتقاء جایگاه معرفت شناختی فقه سیاسی به عنوان یک دانش سیاسی اسلامی تأکید نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

LANGUAGE, ACTION AND EJTEHAD IN POLITICAL JURISPRUDENCE

چکیده [English]

Certainly, methodology of political jurisprudence (Feghe Seyasi) is closely related to “ejtehad”( practicing religious jurisprudence) . So, methodologically, understanding characteristics of political jurisprudence , requires understanding ejtehad. And ejtehad ,in turn, requires understanding the relations of it with “language” and “action” .Therefor, understanding the two relations, clears the nature of ejtehad as the methodology of political jurisprudence.
This essay tries to explain the relation of language and action with ejtehad , to understand the nature of it and its characteristics and finally, explaining its effect on the nature and status of political jurisprudence. By analyzing the concept of ejtehad , we can define the political jurisprudence.
The importance of this analyze of ejtehad in political life and politics, is because of the necessity of change and evolution of ejtehad in the efficiency of today political life of Muslims and the necessity of promotion of epistemological status of political jurisprudence as an Islamic Political Knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ejtehad Language Action
  • methodology
  • Methodology political Jurisprudence
  • Political Jurisprudence