مؤلفه های هویت ملی با رویکردی پژوهشی

نویسنده

چکیده

هویت ملی از عوامل اصلی پایداری نظام های سیاسی و اجتماعی است : لذا یکی از اهداف و حوزه های اصلی جامعه پذیری سیاسی در همه نظام های سیاسی را تقویت و باز تولید هویت ملی تشکیل می دهد. اما این امر مستلزم شناخت و ارزیابی دقیق وضعیت هویت ملی در هر نظام اجتماعی است. ولی برای این سنجش لازم است ابعاد، عناصر و مولفه ها و شاخص های هویت ملی تعیین تا امکان اندازه گیری علمی بوجود آید. هویت ملی دارای ابعاد جامعه ای ، تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و سیاسی است. که هر یک از ابعاد دارای مولفه ها و شاخص های خاص می باشند.
در این مقاله سعی شده است این عناصر و شاخص ها تعیین و توصیف گردند، تا زمینه تدوین یک پرسشنامه برای انجام یک پژوهش فراهم آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

NATIONAL IDENTITY ELEMENTS WITH RESEARCHIAL APPROACH

چکیده [English]

National identity is a main factor of stability of social and political systems. Therefore one of the aims and scopes of poiltical socialization in all political systems is strengthening and reproduction of national identity. But this problem is required to exact recognition and evaluation, it is necessary to identify, dimensions, elements and indicators of national identity in order to dot scientific measures. National identity has societal, geographical cultural and political acpects, which these dimensions have special indicators.
This paper, tries to describe factors and indicators in order to provide a questioner for doing research.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Attitude
 • belief
 • cultural aspect
 • Geographical aspect
 • Historical aspect
 • Identity
 • nation
 • National Identity
 • Norms
 • omat identity
 • Political aspect
 • Societal aspect
 • Symbols
 • Tribal identity
 • undertaking
 • Values
 • World identity