پیوستار تاریخی جنبش های اجتماعی – سیاسی معاصر ایران

نویسندگان

چکیده

در این مقاله جنبش مشروطه خواهی به عنوان نتیجه تلاش های اصلاح طلبان ا یرا نی در فرآیند تاریخ اصلاح طلبی در دوران قاجار مورد بررسی قرار گرفته است.پیروزی جنبش مشروطه خواهی نتیجه شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران، و به بار نشستن تلاش های اصلاح طلبانه ای در نظر گرفته شده است که از سالها قبل ازآن انجام گرفته بود. این پژوهش با توجه به ویژگی های این جنبش، بر فهم و آگاهی رهبران مشروطه از مؤلفه های تجددو نوسازی فرهنگی و اجتماعی تأکید می کند. از این منظر، مشروطه خواهان ادامه دهنده کوششهای اصلاح طلبانه ای بودند که دست کم از اوایل حکومت قاجاران شروع شده بود و جنبش مشروطه خواهی را در پیوستار تاریخی اصلاح طلبی ایرانیان قرار داده بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

POLITICAL – SOCIAL MOVEMENTS; CONTINUANCE IN GHAJAR ERA

چکیده [English]

This article argues that Constitutionalism Movement is result of reformism in Ghajar Era. The conquer of Constitutionalism, have been result of Iran's political – social and economic condition (circumstances) and victory of reformist actives. This survey by Considering of specifics of this movement, have been insisted on movement leaders, understanding and awareness from cultural and social modernization. In this regard constitutionalists were followers of previous reformists, who began their activites at least from rise of Ghajar government. Therefore Constitionalism Movement was continuance of Iranian reformism history.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constitutionalism
  • Reformism
  • Social Movement