تأثیر اندیشه هایِک بر ایدئولوژی های سیاسی راست و چپ

نویسنده

چکیده

طی سال های متمادی پس از جنگ جهانی دوم، اقتصاد کینزی و رفاهی در اروپا و بسیاری از کشورها حاکم بود. با پیش آمدن رکود اقتصادی دهه 70 میلادی و شکست دولت های رفاهی، اقتصاد بازار از سوی رای دهندگان و سیاستمداران کشورهای غربی مورد توجه قرار گرفت. هایک یکی از معدود اندیشمندانی بود که در قرن بیستم با مطرح کردن نظم خودجوش اقتصادی و اقتصاد بازار بطور نظری و عملی به مخالفت با دولت کینزی و رفاهی پرداخت. این مقاله با استفاده از نظریة هنجاری و انتخاب عقلایی و با رویکرد اندیشه سیاسی، به دنبال اثبات این فرضیه است که نظم خودجوش اقتصادی هایک، یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در نزدیکی ایدئولوژی های سیاسی پایان قرن بیستم اعم از راست و چپ بوده است. فروپاشی بلوک شرق، ظهور جنبش های جدید اجتماعی و همه‌گیر شدن بازارهای مالی جهانی نیز از دیگر عواملی بودند که در کاهش اختلافات ایدئولوژی های راست و چپ و پذیرش اقتصاد بازار و دولت حداقل تاثیری بسزا داشتند.

عنوان مقاله [English]

INFLUENCE OF HAYEK'S IDEA ON POLITICAL IDEOLOGIES OF RIGHT AND LEFT

چکیده [English]

During many years after Second World War, Keynos and welfare economy dominated Europe and many other countries. Transpiring the depression in 1970's and welfare government failure, market economy was observed by west politicians and voters.
Hayek was one of the few intellectuals who theoretically and practically opposed the welfare and Keynes government by raising the economical spontaneous order and market economy. Using mannered theory and rational selection and through political idea approachh, this essay is going to prore this aim that hayk's economical spontaneous order is one of the siginificant and impressim ageuts, close to the political ideologies including right and left, at the end of the twenty century. fragmentation of East Bloc, appearance of new social movements and generalizing the global financial markets also have atlevest a unique, role in decreasing the differences of right and left ideologies and accepting the market economy.