هویت، حاکمیت و نوسازی: ایران در آرشیو سازمان‌های بین‌المللی در ژنو 1925 – 1900

نویسنده

چکیده

ایران از ابتدای قرن بیستم علی رغم ضعف‌های داخلی و خارجی، در سازمان‌های سیاسی و تخصصی بین‌المللی مشارکت داشته است. از این لحاظ، این پژوهش، دو پرسش اصلی را طرح و پاسخ می‌دهد. این پرسش‌ها عبارتند از: (1) مطالب آرشیوهای سازمان‌های بین‌المللی در ژنو در مورد ایران در ابتدای قرن بیستم چگونه‌اند و چگونه می‌توان آنها را دسته‌بندی و ارزیابی نمود؟ (2) از مجموعه اسناد و مدارک موجود در آرشیوهای مزبور چه مفاهیمی را می‌توان برای شناخت تعامل ایران با دیگران در دوران مورد مطالعه استنباط کرد؟ این پژوهش براساس مراجعه حضوری به آرشیو چهار سازمان بین‌الدولی در ژنو شکل گرفته است. این سازمان‌ها عبارتند از جامعه ملل، سازمان بین‌المللی کار، اتحادیه بین‌المللی مخابرات راه دور و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ. در این پژوهش اسنادی که در مورد ایران در آرشیوهای مزبور وجود داشته، شناسائی، مطالعه و دسته‌بندی شده و نهایتا“ سعی شده که رابطه معنی‌داری از رفتار ایران در این سازمان‌های بین‌المللی عرضه گردد که به نوبه خود آئینه‌ای از تحولات داخلی ایران، چگونگی اندیشه‌های نخبگان و حکومت‌گران ایرانی از مناسبات بین‌المللی و شرایط پیچیده کشور در ابتدای قرن بیستم می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IDENTITY, SOVEREIGNTY AND MODERNIZATION: IRAN IN THE ARCHIVES OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN GENEVA, 1900-1925

چکیده [English]

In the early stage of the twentieth century, Iran passed one of its significant turning point domestically and internationally. During these years, which coincided with the last decades of the Qajar Dynasty, Iran participated in multilateral diplomatic processes in spite of its weak internal and external power position. This research, while cognitive of the centrality of Geneva based intergovernmental political and specialized organizations of the time under study, their resourceful archives, as well as the lack of necessary attention in the study of modern Iran to the documents found in these archives, attempts to raise and reply to related queries:
This research is shaped by visiting the archives of the League of Nations, the International Labor Organization, the International Union of Telecommunication and the International Committee of Red Cross.
This is the source of Iranian fascination in multilateral diplomacy at the beginning of the twentieth century, with elements of continuity in this process until the end of that century.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran and Geneva Archives
  • Iran and International Committee on Red Cross
  • Iran and International Labor Organization
  • Iran and International Organizations
  • Iran and International Union of Telecommunication
  • Iran and Multilateral Diplomaty
  • Iran and The League of Nations
  • Iran in The beginning of Twentieth Century