تهران در آیینه سیاست گذاری شهری

نویسنده

چکیده

مطالعات سیاست گذاری شهری، مطالعاتی شایع و اثر گذار در حوزه مدیریت و سیاست گذاری شهری در جهان است. این مطالعات البته در ایران هنوز رواج نیافته اند. بنابراین این مقاله نوشته ای آغازین در این زمینه است. در این مقاله شهر تهران که از کلان شهرهای جهان است به عنوان بستری مناسب برای سیاست های عمومی شهری در نظر گرفته شده است. تهران در این نوشتار ابتدا به گونه ای عمومی معرفی شده، بر اهمیت آن از جنبه های گوناگون تاکید رفته و سپس برخی از عمده ترین مشکلات شهر تهران مورد تاکید قرار گرفته است. نویسنده در ادامه کوشیده است تا قابلیت های رشته سیاست گذاری عمومی در ارائه راه حل برای مسائل و مشکلات کلی و بخشی شهر تهران را مورد توجه قرار دهد. در عرصه کلی مسائل توسعه پایدار، حکمرانی، تصویر شهری و بودجه مورد بررسی واقع شده اند و در عرصه بخشی به مقوله های محیط زیست، حمل و نقل شهری و ایمنی در مقابل زلزله پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

TEHARN METROPOLITAN IN THE MIRROR OF URBAN POLICY MAKING

چکیده [English]

Studies on urban policy making are widespreading in the developed countries. However, these studies have not been widely established in Iran yet. This article is, therefore, an attempt to attract the attention of specialists and students of public policy in Iran on the importance of such studies. Tehran, one of the largest metropolitans of the world, rightly provides a relevant context to capitalize and apply what has been learned elsewhere with reference to the urban policy studies. In this article, Tehran is first described in general terms and its various aspects of importance are emphasized and then some of its major problems are discussed. The author tries finally to explore the potentials of urban policy studies in providing solutions to the global and sectorial problems of Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Global Urban polices
  • Sectorial Urban Policies
  • TEHRAN
  • Urban Policy Making