مطالعه تاریخی وضعیت سیاسی – حقوقی زنان در جهان از آغاز تاکنون

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان

چکیده

نوع حکومت ها و نظام های ادارة جوامع با حقوق انسان‌ها و در نتیجه حقوق و جایگاه زنان در طول تاریخ جهان، ارتباط مستقیم داشته است. زنان از ابتدا در پی بدست آوردن حقوق خود تلاش می‌کرده‌اند اما در پاره‌ای از زمان‌ها شکاف بین زنان و مردان کم بوده و حتی گاهی زن سالاری وجود داشته است. بتدریج رشد اقتصاد و توسعه مالکیت و انباشت کالا، تمرکز ثروت در دست عمدتاً مردان، گرایش به سمت تمرکز تصمیم گیری و سیاست گذاری را به همراه آورد و رفته رفته زنان را در جایگاهی نابرابر قرار داد به نحوی که برای تعدیل وضعیت موجود گاهی نیاز به تبعیض مثبت به نفع زنان است. گسترش توجه جهانی به حقوق بشر و دستاوردهای گوناگون همراه با حرکت های استعمار زدایی، پیشرفت زنان را تقویت کرده است. آثار این تحولات در کشورهای جهان اسلام نیز بازتاب یافته است.

کلیدواژه‌ها