فرهنگ سیاسی ایران و مولفه هایش

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

در این مقاله از منظری جامعه شناختی و روانشناختی به بررسی لایه های مختلف تاریخ ایران، از دیدگاه صاحبنظران و پژوهشگران در ارتباط با فرهنگ سیاسی پرداخته شده است، که این خود می تواند مقدمه ای برای شناخت مولفه های تاثیر گذار بر فرهنگ سیاسی ایران باشد که شاخصه های این فرهنگ نیز محسوب می شود. بر این اساس با استفاده از روش اسنادی به عنوان رویکردی غالب به شناخت مولفه‌های تاثیر گذار بر فرهنگ سیاسی ایران پرداخته شده است. در این میان آنچه که برجسته می‌ نماید، این است که؛ جغرافیای طبیعی و فرهنگی، گذشته تاریخی، فرهنگ عمومی، دین و ساختار قدرت در ایران نقشی موثر و تعیین‌کننده در سیر تحولات سیاسی اجتماعی جامعه و شکل گیری فرهنگ سیاسی ایران داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE COMPONENTS OF POLITICAL CULTURE IN IRAN

نویسندگان [English]

  • Ali Rabbani 1
  • Farhad Shayegan Fard 2
چکیده [English]

In This paper the outlooks of different scholars and researchers involved in studying political culture in Iran have been reviewed and analyzed based on sociological and psychological viewpoints of different stratums of Iran history. This can also be an Introduction to the recognition of effective components of political culture in Iran. In so doing, a documentary method has been applied as the prime approach to the study of the components of political culture. Above all, we can conclude that natural and cultural geography, historical backgrounds, public culture, religion and the structure of power have played great and effective roles in the process of socio-political reformations and the formation of political culture in Iran. At the end of this article general components of political culture in Iran have been discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • duality of behavior
  • nomadic and tribal culture
  • perfectionist
  • reformist
  • seeking for martyrdom
  • weakness of political trust