نظریه ثبات هژمونیک و بحران در نظام اقتصاد جهانی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روابط بین¬الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 مربی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده

نگاهی گذرا به تاریخ قرن بیستم نشان‏گر آن است که نظام سرمایه‏داری همواره با بحران های سیاسی، نظامی و اقتصادی همچون جنگ‏های جهانی اول و دوم، بحران های 1929 و 1973، بحران اقتصادی جنوب شرقی آسیا در دهه 90 و بحران جاری مواجه بوده است. هر چند نظریه‏های اقتصاد سیاسی بین الملل در خصوص اصل وجود بحران اشتراکاتی دارند، اما در باب ماهیت، علل، عمق و راهبردهای خروج از آن با هم اختلاف نظرهایی دارند. در این میان، نظریه ثبات هژمونیک با نگاهی متفاوت و با دیدی علمی و تاریخی در پی شناخت بحران و علل بروز آن است. از چشم انداز این نظریه، مهم‏ترین عامل رونق و شکوفایی اقتصاد سیاسی بین‏الملل به وجود یک هژمون برمی‏گردد، همان طوری که بحران در اقتصاد سیاسی جهانی ناشی از افول آن است. بدین معنا، همان طور که رونق و شکوفایی اقتصاد جهانی در دهه 50 و 60 م. ناشی از هژمونی آمریکا

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

HEGEMONIC STABILITY THORY AND CRISIS IN WORLD ECONIMIC SYSTEM

نویسندگان [English]

  • Ahmad Saei 1
  • Ghasem Torabi 2
چکیده [English]

A brief study on the history of 20th century reveals that capitalist system has been facing to political, military and economic crisis including world wars I and II, economic crisis of 1929 and 1973, economic crisis of southeast of Asia in 90s and the current economic crisis. While theories of international political economy have in common with the occurrence of the crisis itself, they are different on its nature, reasons and solution strategies. Theory of hegemonic stability, meanwhile, is trying to scrutinize the crisis and its origins through a different, scientific and historical prospect. From this viewpoint, hegemon is the main factor of flourishing the international political economy as its crisis refers to the fall of the hegemon. In better words, as global economy flourishing in 50s and 60s originated from America hegemony and mechanisms created by that like GATT (later WTO), IMF, World Bank, as well as preserving west

کلیدواژه‌ها [English]

  • America
  • Bertton Woods
  • Crisis
  • Hegemony
  • International Political Economy
  • NATO
  • Oil Security