قدرت سیاسی "داو" ایدئولوژی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری گروه علوم سیاسی دانشگاه ارمنستان

چکیده

در جستجوی علل ناکامی روشنفکر ایرانی در حوزه ی اندیشه و سیاست مقاله ی حاضر با مروری اجمالی بر آراء احسان طبری و جلال آل احمد، تلاش دارد، تأثیر نگاه صوری و فرمالیستی به سیاست و سیطره ی فرمالیسم سیاسی بر اندیشه ی این دو روشنفکر مطرح ایران معاصر را نشان دهد و در بازبینی نقادانه به ایضاح این موضوع بپردازد که چگونه درک سطحی و صوری آنان از سیاست و اولویت قرار گرفتن اهداف سیاسی، تفکر آنان بیش از پیش از اندیشه ی راستین فاصله گرفته و به ایدئولوژی هایی مبهم در خدمت فرمالیسم سیاسی بدل شده است. ش

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

POLITICAL POWER ADVOCATE IDEOLOGY

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Ghezelsofla 1
  • Negin Noorian Dehkordi 2
چکیده [English]

This article explain unsuccessful Iranian intellectuals' attempts in the fields of thoughts and politics through surveying ideas of Ehsan Tabari and Jalal Ale-Ahmad. It tries to show that theirs ideas have been under hegemony of political formalism; so their naïve attitudes has converted their thought to an ideology which serve to political aims based on a political formalism.
This article explain unsuccessful Iranian intellectuals' attempts in the fields of thoughts and politics through surveying ideas of Ehsan Tabari and Jalal Ale-Ahmad. It tries to show that theirs ideas have been under hegemony of political formalism; so their naïve attitudes has converted their thought to an ideology which serve to political aims based on a political formalism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Al Ahmad
  • Ehsane Tabari
  • Ideology
  • Iranian Intellectuals
  • Political Formalism
  • power