سیاست خارجی هجومی روسیه و موازنه استراتژیک اروپایی

نویسنده

استادیار گروه مطالعات روسیه، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران

چکیده

دولت روسیه در سال های 2006 تا 2008 به یک سیاست خارجی" هجومی" نسبت به غرب روی آورد. نگارنده در تحلیل چنین رفتاری، عامل اصلی را در " احساس خطر در مرزهای اروپایی روسیه" و به بیان روشن تر، به مخاطره افتادن جدی موازنه استراتژیک اروپایی از نگاه مقامات روس، جستجو کرده و کوشش نموده است تا در چارچوب نظریه سازه انگاری به عوامل و دلایل هجومی شدن سیاست خارجی روسیه بپردازد. برای این منظور، با طرح مسائل مهم سیاست خارجی روسیه در ده سال اخیر و وضعیت هجومی آن در سال های2006 تا 2008، اهمیت مفهوم موازنه اروپایی را ارائه و موضوع سپر موشکی امریکا را به عنوان عامل اصلی برهم زننده این وضعیت بررسی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

RUSSIA`S AGGRESSIVE FOREIGN POLICY AND EUROPEAN STRATEGIC BALANCE

نویسنده [English]

  • Jahangir Karami
چکیده [English]

From 2006 to 2008 Russian government adopted an aggressive foreign policy toward the West, particularly the United States. In this article, the author claims that one should search for the main factor in the ‘feeling danger in the European borders of Russia’ and more clearly in ‘serious endangering of European balance of power’ from the perspective of Russian authorities after 60 years. I have tried to study the issue from the viewpoint of constructivists and tried to set forth the issues of Russian foreign policy in this decade and refer to aggressive policy of Russia in the second duration of Putin presidential. Then I show the importance of European balance of power and American anti-ballistic missile system in Eastern Europe for Russia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • America
  • Anti-ballistic missile system
  • Balance of power
  • Europe
  • Foreign Policy
  • Russia