ارزش ها و تهدیدات در گذار از امنیت بین المللی به امنیت جهانی

نویسنده

استادیار دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده

ارزش ها مبنای امنیت هستند بطوریکه هرگونه تلاش امنیتی، در جهت حفاظت از آنها یا جلوگیری از تهدید علیه آنها است. با فروپاشی نظام دو قطبی و تحول در نظام بین المللی گذار از مفهوم «امنیت بین المللی» به «امنیت جهانی» آغاز شد که تبعات بسیاری در پی داشت. در پرتو امنیت جهانی که بازیگرانی جدید از جمله افراد، سازمان‌ های غیردولتی، جنبش های اجتماعی و هویت ها وارد عرصه بین المللی شدند حیطه تهدیدات امنیتی تا به آن حد گسترش یافت که تاکنون سابقه نداشته است. در این مقاله ضمن توضیح دو مفهوم امنیت بین المللی و امنیت جهانی، ارزش های مورد توجه این دو رویکرد و سرچشمه های تهدید این ارزش‌ها و همچنین روش‌ های تامین امنیت ارزش های مرتبط به آنها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته تا تبیینی مناسبتر از وضعیت امنیت در محیط بین المللی امروزی بدست آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

VALUES AND THREATS IN TRANSITION FROM INTERNATIONAL SECURITY TO GLOBAL SECURITY

نویسنده [English]

  • Karimi Karimi
چکیده [English]

Values are the foundation for security. Thus, security measures in their various forms are either to preserve these values or to prevent potential threats against them. By disintegration of the bipolar political order in the world and transformation of its international system a conceptual transition from "International security" into "Global security" was formed followed by a variety of consequences .Now, the question is that: Which values were displaced in such a conceptual transition, what are the new threats and how are the methods to secure the subject values?
In the light of the global security in which some new role models such as individuals, NGOs, social movements and identities are now getting involved in international arena, the extent of security threats has relatively enhanced and the major goal of this paper is to examine the extent of security reforms needed to cope with the new situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Global security
  • International Cultural Relations
  • International Security
  • Threats
  • Values