نابرابری اقتصادی جهانی و فقر: تحلیل سیاست‌های فقرزدایی و کاهش نابرابری‌های درآمد در جهان در حال توسعه

نویسنده

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

یکی از اهداف اصلی این پژوهش، ارایه چارچوبی نظری و تحلیلی برای شناخت بهتر و سنجش دقیق پیامدهای افزایش نابرابری در توزیع درآمد و گسترش فقر در سطوح مختلف در کشورهای در حال توسعه است. فرضیه پژوهشی تحت آزمون این است که پدیده جهانی‌شدن به افزایش نابرابری اقتصادی در درون کشورها و در بین آنها منجر شده و احتمال حکمرانی اقتدارگرایانه را افزایش داده است. مهم‌ترین پرسش‌های پژوهشی در اینجا عبارتند از: میزان فقر و نابرابری در جهان چیست؟ آیا نابرابری بین کشورها و در درون آنها بر اثر جهانی‌شدن افزایش یافته است؟ از چه سیاست‌هایی باید برای رسیدن به هدف برابری اقتصادی، و فقرزدایی استفاده کرد؟ نتیجه کلی این پژوهش این است که جهانی‌شدن تاثیر منفی بر فقر و برابری در بیشتر کشورهای رو به توسعه داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

GLOBAL ECONOMIC INEQUALITY AND POVERTY: AN ANALYSIS OF POVERTY ALLEVIATION AND INCOME INEQUALITY REDUCTION POLICIES IN THE DEVELOPING WORLD

نویسنده [English]

  • Saideh Lotfian
چکیده [English]

A major objective of this paper is to present a theoretical and analytical framework for better understanding and measuring the consequences of increasing poverty and inequality in income distribution at different levels in the developing countries. The research hypothesis to be tested here is that globalization has led to increasing economic inequality within countries and between them, and has multiplied the probability of authoritarian rule. The author endeavors to find answers to the following key research questions: What is the extent of poverty and inequality in the world? Has globalization increased inequalities between countries and within them? What policies should be implemented for the purpose of achieving the goals of economic equality and poverty alleviation? The major finding of the study is that globalization has adversely influenced poverty and equality in most developing countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Developing World
  • Equality
  • Globalization
  • income distribution
  • Inequality
  • poverty alleviation