تحول مسئولیت شرکت‌های چندملیّتی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کاندیدای دکتری روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

شرکت‌های چندملیّتی‌ کنش‌گرانی مهم و تاثیرگذار در جهان کنونی به‌شمار می‌آیند. گسترش دامنه تاثیرگذاری‌های منفی و مثبت این شرکت‌ها در ورای مرزهای ملّی در حیات بیش از پنج دهه‌ای آنها موجب گسترش مسئولیت آنها نیز گردیده است. سوال اصلی مقاله پیرامون چگونگی تحول این مسئولیت است که ضمن بررسی تحول در دو سطح عمودی و افقی، جدیدترین تحولات حقوقی مورد تاکید قرار می‌گیرد. مقاله بر این باور است که با گسترش حوزه‌های فعالیت شرکت‌های چندملیّتی، مسئولیت آنها در بعد عمودی از اقتصاد تا اخلاق و در بعد افقی از نیروی کار تا کل بشریت را در بر گرفته است. همچنین ضمن تبیین میثاق جهانی ملل متحد در این زمینه به اهمیت اصول ده‌گانه آن اشاره خواهد شد.

کلیدواژه‌ها