فرآیند شکل گیری اندیشه سیاسی جلال آل احمد: " بازگشت به خویشتن"

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

جلال‌آل‌احمد از مهم ترین و تأثیرگذارترین روشنفکران معاصر است. در این پژوهش با استفاده از الگوی نظری اسپریگنز، فرآیند شکل‌گیری اندیشه‌سیاسی او تبیین خواهد شد. فهم فرآیند شکل‌گیری اندیشه سیاسی آل‌احمد مستلزم راهیابی به اندیشه او است. هرمنوتیک روشی مؤلف محور اسکینر یکی از معتبرترین رهیافت‌ها در فهم متون و آراء سیاسی بشمار می‌رود. طبق این روش در نظر گرفتن آثار " غرب‌زدگی" و "در خدمت و خیانت روشنفکران" به عنوان یک کنش گفتاری قصد شده، در ارتباط با فضای گفتاری دوران نوشته شدنش، نشان می‌دهد که این آثار پاسخی به مسئله " بحران هویت" در دهه چهل در ایران بوده است. از اینرو اگر اندیشه ‌سیاسی را به عنوان آراء و عقاید درباره سامان وجه سیاسی حیات انسانی تعریف کنیم، می‌توان اندیشه ‌سیاسی جلال‌آل‌احمد در سال‌های دهه 40 را "بازگشت به خویشتن" نامید.

کلیدواژه‌ها