فرآیند شکل گیری اندیشه سیاسی جلال آل احمد: " بازگشت به خویشتن"

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

جلال‌آل‌احمد از مهم ترین و تأثیرگذارترین روشنفکران معاصر است. در این پژوهش با استفاده از الگوی نظری اسپریگنز، فرآیند شکل‌گیری اندیشه‌سیاسی او تبیین خواهد شد. فهم فرآیند شکل‌گیری اندیشه سیاسی آل‌احمد مستلزم راهیابی به اندیشه او است. هرمنوتیک روشی مؤلف محور اسکینر یکی از معتبرترین رهیافت‌ها در فهم متون و آراء سیاسی بشمار می‌رود. طبق این روش در نظر گرفتن آثار " غرب‌زدگی" و "در خدمت و خیانت روشنفکران" به عنوان یک کنش گفتاری قصد شده، در ارتباط با فضای گفتاری دوران نوشته شدنش، نشان می‌دهد که این آثار پاسخی به مسئله " بحران هویت" در دهه چهل در ایران بوده است. از اینرو اگر اندیشه ‌سیاسی را به عنوان آراء و عقاید درباره سامان وجه سیاسی حیات انسانی تعریف کنیم، می‌توان اندیشه ‌سیاسی جلال‌آل‌احمد در سال‌های دهه 40 را "بازگشت به خویشتن" نامید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE FORMATION OF JALAL- AL- AHMAD'S POLITICAL THOUGHT: “RETURN TO SELF”

نویسندگان [English]

  • Abbas Manoocheri 1
  • Moslem Abbasi 2
چکیده [English]

Jalal- Al- Ahmad is one of the most important and influential modern Iranian intellectuals. By suggesting the political thought "return to self", he made nativism into the inseparable part of political discourse in Iran.
In this vein by using Spragens’s theoretical model, we will explain the formation of his political thought. Hermeneutics and especially Skinner's Hermeneutics, are among the most important approaches in understanding the political texts and political thought. According to this method, Considering the works " Gharbzadegi" and " Dar khedmat va khianate Roshanfekran" as a linguistic action in relation to the discourse context of his time, shows that "Return to Self" is a response to the problem of "identity crisis" of the 60s in Iran. According to the Spragens's model, the main problem which has been observed by Al-Ahmad and he has tried to solve it, is analyzed in this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • discourse context
  • Identity
  • Identity Crisis
  • Return
  • Return to Self