زبان و ناسیونالیسم: نقش زبان در جنبش های ناسیونالیستی عربی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشکده¬ی علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز

چکیده

این مقاله به صورت جداگانه و منسجم ( از میان مؤلفه‌های دیگر ناسیونالیسم چون دین و مذهب، سرزمین و تاریخ مشترک)، به موضوع "رابطه‌ی بین زبان و ناسیونالیسم" پرداخته است. این موضوع به‌گونه‌ای یادآور"نظریه‌ی قومیت زبانی" نیز هست که در زمان شکل‌گیری دولت‌-ملتهای اروپایی نقشی مهم در تشکیل این کشورها و بعضی از ملت‌های خاورمیانه ایفا کرد. با فروپاشی امپراتوری عثمانی نقش زبان در تشکیل هویت ملی این کشورها مطرح و برجسته شد و تعدادی از کشورهای عربی و ترکیه‌ی جدید نیز بر پایه‌ی این ناسیونالیسم شکل گرفتند. هدف اصلی این تحقیق، مطالعه و تحلیل تأثیر هویت زبانی و نقش آن در تشدید و شکل‌گیری جنبش‌ ناسیونالیستی عرب میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

LANGUAGE AND NATIONALISM: THE STATUS OF LANGUAGE IN MIDDLE EAST MOVEMENTS

نویسنده [English]

  • Amin Navakhti Moqaddam
چکیده [English]

There are some indicators for nationalism like: "language, religion, territory and common history", but this article has paid attention especially to the "relationship between language and nationalism". This matter can remember "Theory of lingual ethnicity" in the age of shaping European nation states, it played an important role in the shaping of nationalism and making some countries, and with wide-spreading nationalism in the world, some nationalities in the middle east after the collapse of Ottoman empire distinguished role of language in the shaping of self national identity in the base of this theory, so some Arabic countries and new Turkey were shaped in the Ottoman empire in the base of this type of nationalism. Principle goal of this article is study and analysis of influence of lingual identity and role of it in the intensifying and shaping of Arabic nationalistic movement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arabic ethnicity
  • Jamal al-Din Asadabadi
  • Johann Gottfried von Herder
  • Language
  • Middle East
  • Nationalism
  • national movment
  • Sati al-Husri