زبان و ناسیونالیسم: نقش زبان در جنبش های ناسیونالیستی عربی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشکده¬ی علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز

چکیده

این مقاله به صورت جداگانه و منسجم ( از میان مؤلفه‌های دیگر ناسیونالیسم چون دین و مذهب، سرزمین و تاریخ مشترک)، به موضوع "رابطه‌ی بین زبان و ناسیونالیسم" پرداخته است. این موضوع به‌گونه‌ای یادآور"نظریه‌ی قومیت زبانی" نیز هست که در زمان شکل‌گیری دولت‌-ملتهای اروپایی نقشی مهم در تشکیل این کشورها و بعضی از ملت‌های خاورمیانه ایفا کرد. با فروپاشی امپراتوری عثمانی نقش زبان در تشکیل هویت ملی این کشورها مطرح و برجسته شد و تعدادی از کشورهای عربی و ترکیه‌ی جدید نیز بر پایه‌ی این ناسیونالیسم شکل گرفتند. هدف اصلی این تحقیق، مطالعه و تحلیل تأثیر هویت زبانی و نقش آن در تشدید و شکل‌گیری جنبش‌ ناسیونالیستی عرب میباشد.

کلیدواژه‌ها