چرخش فلسفه سیاسی به سوی دموکراسی؟

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان

چکیده

امروزه اهمیت کانونی دموکراسی بر کسی پوشیده نیست و کمتر گرایش یا نحله‌ی فکری را می توان یافت که در فرمول بندی دیدگاه‌های خود نسبت به این موضوع بی تفاوت باشد. همین اهمیت کانونی دموکراسی موجب تغیر و تحول در ایستار بسیاری از نظریه‌های سیاسی نسبت به دموکراسی شده است. شاید یکی از مهم‌ترین این تلاش‌ها به شاغلان در فلسفه سیاسی بر می‌گردد که کوشیده‌اند تا ایستارهای منفی این گرایش نسبت به دموکراسی را مورد تجدیدنظر و بازبینی قرار دهند. مقاله‌ی حاضر می‌کوشد ضمن بیان مولفه‌های اصلی این تجدیدنظرطلبی به ارزیابی انتقادی آن بپردازد.
امروزه اهمیت کانونی دموکراسی بر کسی پوشیده نیست و کمتر گرایش یا نحله‌ی فکری را می توان یافت که در فرمول بندی دیدگاه‌های خود نسبت به این موضوع بی تفاوت باشد. همین اهمیت کانونی دموکراسی موجب تغیر و تحول در ایستار بسیاری از نظریه‌های سیاسی نسبت به دموکراسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE TURN OF POLITICAL PHILOSOPHY TO DEMOCRACY?

نویسنده [English]

  • Ali Ardestani
چکیده [English]

Nowdays, democracy is become an universal value so that all intellectual tendencies should put it into their concerns. Whether it accepts or not? The central value is caused a change in many political theories to democracy. It seems that one of most important these endeavors is concerned to practitioners of political philosophy that have attempted to revise negative attitudes of it. This article tries to examine the turn and challenge it.
Nowdays, democracy is become an universal value so that all intellectual tendencies should put it into their concerns. Whether it accepts or not? The central value is caused a change in many political theories to democracy. It seems that one of most important these endeavors is concerned to practitioners of political philosophy that have attempted to revise negative attitudes of it. This article tries to examine the turn and challenge it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communitarianism
  • Consent
  • Government. Democracy
  • political philosophy
  • public good