بررسی میزان تمایل به مشارکت سیاسی دانشجویان و عوامل مؤثر بر آن

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش میزان تمایل به مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران و عوامل مؤثر بر آن بررسی می شود. این پژوهش به روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده و در آن داده های 667 پرسشنامه از مجموع 700 پرسشنامه توزیع شده بین دانشجویان یازده دانشگاه دولتی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. یافته های حاصل از پژوهش بیانگر آن است که میزان تمایل به مشارکت سیاسی دانشجویان «کم» است. بر اساس تحلیل های آماری انجام شده وجود رابطه مثبت بین میزان تمایل به مشارکت سیاسی دانشجویان با احساس کارایی سیاسی، حساسیت سیاسی و آگاهی سیاسی آنها تأیید شده است. بر همین اساس، رابطه ای بین پایگاه اجتماعی- اقتصادی دانشجویان و میزان تمایل آنها به مشارکت سیاسی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STUDENT'S INTEREST IN POLITICAL PARTICIPATION AND ITS EFFECTIVE FACTORS

نویسنده [English]

  • Mohsen Palizban
چکیده [English]

The aim of this research is to study the amount of student's interest in political participation in governmental universities of Tehran, and its effective factors. This research has been done with measurement method using the questionnaire tool, and the date of 667 questionnaires from a total of 700 questionnaires distributed among the students of governmental universities are analyzed in it. The findings obtained from the study indicate that the amount of student's interest in political participation is low .Based on the statistical analyses done, the existence of positive relation between the amount of student's interest in the political system , their political trust in the authorities , the feeling of political efficiency , political sensitivity , and their political awareness has confirmed. Given this , There isn't a relation between the student's socio economical base and their amount of interest in political participation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feeling of political efficiency
  • political participation
  • Political sensitivity
  • Socio economical base
  • Student's
  • Universities