مبانی و مسائل فرانظریه سیاسی پوزیتیویستی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی دانشگاه تبریز

چکیده

فرانظریه سیاسی پوزیتیویستی برپایة اصل وحدت روشی میان علوم، فروکاست موضوعات سیاسی را به طبیعی و در نتیجه مطالعة تجربی نظم‌ های علّی حاکم بر پدیدارهای آنها را مورد تأکید قرار می‌دهد.بر این اساس، عمل سیاسی به صورت تجربی تابع نظمی علّی تلقی شده و فرانظریه پوزتیویستی معطوف به تبیین و پیش‌بینی آن در قالب ساختار قیاسی نظریه علمی و الگوی قیاسی ـ قانون شناختی است. پوزیتیویسم با تأکید بر بی‌طرفی ارزشی و ضرورت تفکیک واقعیت - ارزش، ارزش های سیاسی را فاقد معیارهای عینیّت، معناداری و علمی بودن در نظر می گیرد. بدین ترتیب، مطالعة نظم تجربی اعمال در قالب نظریه‌هایی همچون انتخاب عقلایی و کارکردگرایی سیستمی با پیش‌فرض انفعال فاعل شناسا در مقابل واقعیت و بی‌طرفی ارزشی نسبت به آن که معطوف به شناخت و کنترل ابزاری در قالب سیاستگزاری های کلان است، مورد تأکید قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

FOUNDATIONS AND PROBLEMS OF POSITIVE POLITICAL METATHEORY

نویسنده [English]

  • Faramarz Taghilou
چکیده [English]

Positive political metatheory based on the naturalistic ontology concerning unity of method in science, implies reducing social and political issues to naturalistic one and study the emperical regularities in a similar methodology.
Therfore, behaviors political fields conciderd to be subjected to a causal order that implies explanation and prediction according to deductive structure of scientific theory or deductive - nomological model of scientific explanations. Positive metatheory results in value neutrality and nessecity of fact - value distinction.In the logic of positivism, moral values dont have such an objective ground in empirical reality as facts and therefore shoud be conciderd as subjective and relative.
Positive political theories such as rational choise theory and systemic functionalism results in value neutrality, in practice demand some kind of instrumental control in macro policy.Hence,as a result of metatheorical positions enacted,political agency in critique,reform and change is being denied

کلیدواژه‌ها [English]

  • agency
  • metatheory
  • Moral
  • Naturalism
  • political
  • positivism
  • Value Neutrality