حکومت و مردم در اندیشه مولانا

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

رابطه حکومت و مردم مسأله انسان است که اندیشه غالب متفکران بزرگ را به خود مشغول داشته است. مولانا محمد بلخی نیز این مسأله را در سراسر آثارش مطرح ساخته و با تأکید بر ویژگی هایی چون عدالت، دانش، فضیلت و معنویت که بیانگرصلاحیت حکومت اند حکومت مطلوب را حکومت باطنی و معنوی می داند که پی آمدش حکم راندن بر دلهاست. رهبر چنین حکومتی ولی خدا (انسان کامل )است که حکمرانی اش مظهر شاهی و تدبیر اوست و نمونه عینی آن فرمانروایی پیامبر اسلام (ص) است. چنین حکومتی دارای چهار ویژگی عدالت ، معنویت ، فضیلت و تدبیر است. در نگاه مولانا رابطه حکومت و مردم در اصل نگهبانی، پرورشی و مهرورزی است نه قیمومیت و سلطه. او با توجه به تأثیر بنیادین حکومت بر مردم این رابطه رابا تشبیهاتی چون«روح و جسم » و «حوض و لوله ها» و...بیان می دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

RELATIONSHIP BETWEEN GOVERNMENT AND THE PEOPLE IN THOUGHT OF MOLANA

نویسنده [English]

  • Mohammad Hossein Jamshidi
چکیده [English]

Relationship of government with the people is problem of Human,that thought of the most of thinkers have engaged in that. Balkhi ,the great thinker is not only disregard this problem but also has paid in his works about it. He also emphasizing features such as justice, knowledge, virtue, spirituality that specifies eligibilities of the government, says the good government is spiritual government that its outcomes is rule on hearts. Leader of this, is Vali of God(the perfect man) that his rule is manifestation of his kingship, and its concrete example is the rule of Prophet of Islam (PBUH). This government has four fundamental properties: justice, spirituality, virtue and prudence.He regards this relationship, originally guarding, breeding and kindness, not guardianship and domination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governance
  • Inner kingdom
  • Justice
  • Molavi
  • People
  • Perfect Man
  • Spiritual government
  • Virtue