آسیب شناسی مواضع ج.ا. ایران نسبت به تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از منظر ساختار- کارگزار

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

دریای خزر تا مدت ها بدون اینکه اهمیت بین المللی داشته باشد بین ایران و شوروی به صورت مشترک بر اساس عهد نامه های 1921و1940 مورد استفاده قرار می گرفت . پس از فروپاشی شوروی و افزایش کشورهای حاشیه دریای خزر از 2 به 5 کشور، این دریاچه اهمیت بین المللی یافت که علل آن به موقعیت ژئوپولتیک و ژئواکونومیک آن باز می گردد. به دنبال این شرایط رژیم حقوقی دریای خزر نیاز به بازبینی مجدد پیدا کرد و با توجه به چالش های موجود میان کشور های ساحلی در رسیدن به رژیم حقوقی عادلانه، ج.ا.ایران به رغم تلاش های بسیار نتوانسته است به رژیم حقوقی مناسب دست یابد.این مقاله به دنبال آن است که سیر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و دلایل عدم موفقیت ایران در دستیابی به سهم مطلوب خود را با توجه به رویکرد ساختار- کارگزار بررسی کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PATHOLOGY OF IRAN’S POSITIONS TOWARDS DETRMINIG CASPIAN SEA LEAGAL REGIME ON VIEW OF STRUCTURE- AGENT

نویسندگان [English]

  • Mohammad Jafar Javadi Arjmand 1
  • Habib Rezazadeh 2
چکیده [English]

Caspian Sea had been used a long time between Iran and the Soviet Union based on agreements of 1920 and 1940, without international importance. After the Soviet’s collapse and with increasing the countries of sea border from two to five, this lake was important due to geopolitical and geo-economical conditions. Following these situations, the legal regime of Caspian Sea needed to be revised. With paying attention to existing challenges among borders countries for accessing justice legal regime, the Islamic Republic of Iran could not have accessed to appropriate legal regime. This paper is looking for just legal regime of Caspian Sea and the reasons that Iran has not accessed to its appropriate share by paying attention to structural – agent approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • America
  • Azerbaijan
  • Caspian Sea legal Regime
  • Gazagestan
  • Iran
  • Russia
  • the Agent- Structure
  • Torkamanestan