ساختار نظام بین الملل تک قطبی و تأثیرآن بر سیاست خارجی (با نگاهی به نقش امریکا پس از جنگ سرد)

نویسنده

دانش آموختة دکتری روابط بین‌الملل دانشکدة حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

دوره پس از جنگ سرد همواره شاهد مباحث بسیاری در باره ساختار نظام بین الملل از سوی نویسندگان و پژوهشگران روابط بین الملل بوده است. باوجود آن، این پرسش همچنان مطرح است که ساختار نظام بین الملل پس از جنگ سرد چه مدلی است و تأثیر این ساختار بر سیاست خارجی کشورها بویژه قدرت برتر چگونه بوده است؟ یکی از نظریه های مطرح شده در این باره این است که ساختار موجود، با در نطر داشتن جمیع ملاحظات، یک ساختار تک قطبی است. اما یک نظام تک قطبی چه ویژگیهایی دارد. این پرسشی است که کمتر به آن پرداخته شده است. به نظر می‌ رسد با استفاده از نظریه‌ سیاست بین الملل کنت والتز و مفهوم ساختار مورد نظر وی بتوان ساختار نظام بین الملل پس از جنگ سرد را به صورت تک قطبی تبیین و سپس، رفتار واحدهای اصلی نظام بویژه قطب برتر را بررسی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE STRUCTURE OF UNIPOLAR INTERNATIONAL SYSTEM AND ITS IMPACT ON FOREIGN POLICY; THE CASE OF THE UNITED STATES

نویسنده [English]

  • Seyed Mehd Hosseini Matin
چکیده [English]

There have been many debates and discussions about the shape of new international system and its structure in post cold war era by the scholars and writers of international relations discipline. Notwithstanding, this question continually being asked that, what kind of structure is being shaped in post cold war era and how does it impact in foreign policy behaviors of political unites in particular, the super power. It seems that, it would be possible to use Kenneth Waltz‘s theory of international politics to determine the structure of international system as unipolar and then, to explain the behavior of the major power. At the end, the out coming model will apply to the role of the United State in the post cold war era and compare the behaviors of this super power in two different eras of international System.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cold war era
  • Foreign Policy
  • international system
  • Structure
  • Unipolar
  • United States.