پراگماتیسم و سیاست مروری بر تاثیرات رویکرد پراگماتیستی در حوزه ی سیاسی

نویسنده

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده

از آغاز تاکنون، سیاست با اندیشه های موجود در جوامع دارای پیوند بوده است که برحسب ضرورت ها، وقایع و گزینش گری به نتایجی خاص منجر شده است. "پراگماتیسم" از جمله اندیشه هایی می باشد که همگام با سایر نظریه ها، تاثیرات اساسی در نگرش و رفتار سیاسی از خود بر جای گذاشت و حتی به صورت رویکرد غالب در حوزه های علمی، آموزشی و سیاسی برخی جوامع درآمد. از این رو، برقراری رابطه میان اندیشه‌ی عمل گرایی با سیاست به ویژه برای جوامعی که بیشتر ذهنی محسوب می‌شوند، اقدامی ضروری می باشد. در این مقاله، قصد پاسخ بدین سوال را داریم که در صورت به کارگیری تفکر پراگماتیستی در حوزه ی سیاست، چه تأثیراتی بر آن خواهد گذاشت؟ مساله ای که می تواند بخشی از زوایای گسترده و پنهان سیاست را آشکار ساخته و به عنوان یک روش در پژوهش های سیاسی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PRAGMATISM AND POLITICS REVIEW TO EFFECTS OF PRAGMATIC APPROACH IN THE POLITICAL AREA

نویسنده [English]

  • Mehdi Rahbari
چکیده [English]

Politics As an Arena of Macro Decisions That Influence on Life of all Human, from The Start, Connected to Current Thought in Societies, but because That Such Conjunction done more According to Necessity, Events and or Selectivity, Therefore Led to Specific Results for each Two. In Modern age, for the Sake of Birth of New age and its Reciprocity with Subjective and Objective Structures in Past, Opening in Arena of Politics, Society and Culture, Development in Connections between Humans Reciprocity of Numerous and Difference Thoughts, Performed Connection between Think and act or Knowledge and Power Continually and Diversely, and also Had Effects of Great in Destiny of Humans. One of This New Thoughts, is Pragmatism That Simultaneous with other Theories, done Great Effects to Political view and action and even has become Dominant Approach in Areas of Scientific, Educational and Political for some Societies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Democracy
  • Dialogue
  • Objectivism
  • Political Education
  • Pragmatism
  • Satisfaction
  • Utilitarianism