تاثیر تروریسم بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

1 دانشیار گروه روابط بین¬الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانش آموخته دکتری علوم سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

از آنجا که پدیده تروریسم در دنیای امروز یکی از موضوعات مهم و تاثیرگذار بر مسائل مختلف از جمله امنیت ملی کشورهاست در مقاله حاضر سعی شده که یکی از ابعاد و بسترهای مهم تعاملی میان تروریسم، امنیت ملی و توسعه سیاسی در کشورهای جهان سوم و در ایران اسلامی مورد بررسی قرار گیرد. نکته مهم در این بررسی آن است که تروریسم، پدیده ای استراتژیک در نظر گرفته شده که برای دستیابی به اهداف و اثرگذاری بر امنیت ملی کشورها راهبردهای مبتنی بر سه فاز عملیاتی؛ ایجاد آشفتگی روانی ناشی از ترس در مردم، ترغیب نظام حاکم به پاسخگویی و انتقال مشروعیت را دنبال و فضایی تعاملی و تقابلی را با مردم و با نظام سیاسی حاکم مدیریت و اجرا می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE EFFECT OF TERRORISM ON NATIONAL SECURITY OF I. R. OF IRAN

نویسندگان [English]

  • Ahmad Saei 1
  • Majid Masomi 2
1
2
چکیده [English]

As, the terrorism, nowadays, is an important and effective matter that affects different problems especially national security, it is tried to study an important aspect of interaction fields between national security and political development in developing countries and Iran. An important point in this study is to consider terrorism as an strategic phenomenon that follows the procedures including three operational phases (creating mental agitation by frightening people-encouraging governor system to responding and transferring legitimacy) to obtain their owns aims and affect on countries national security. They administer a space interaction and oppositional in related to the people and political governor system so that they can get to their own political aims, too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National security
  • Political Development
  • security
  • Terror
  • terrorism