ضرورت مشارکت سیاسی نسل سوم جوانان در ایران، نقد تشکل های مشارکتی و پیشنهاد مدل کارامد

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شیراز

چکیده

مشارکت سیاسی، فراگرد ایفاء نقش مشارکتی افراد و بازیگران اجتماعی به منظور تعیین سرنوشت خود، بیان مطالبات یا حمایت ها و تأثیر بر تصمیم‌گیری های حکومتی است. بیش از دو دهه است که در سطح جهان به ویژه در دموکراسی‌های تثبیت یافته جوانان به عنوان یکی از بازیگران یا نیروهای اجتماعی مهم پذیرفته شده‌ و حضوری چشمگیر در عرصه مشارکت به ویژه در جنبش های اجتماعی داشته اند. در این مقاله، در بخش نخست، تأثیر تغییر و تحولات ساختاری – اجتماعی در ایران در دهه اخیر بر پیدایش برخی چالش ها برای حکومت و ضرورت مشارکت سیاسی فعالانه جوانان بررسی می شوند؛ سپس در بخش دوم، تشکل های موجود مشارکتی جوانان نقد می شوند و در پایان، در چارچوب نظریه نهادمندی هانتینگتون و نظریه سیستمی دیوید ایستون مدل پیشنهادی برای تحقق مشارکت سیاسی فعالانه جوانان در ایران ارائه می شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE NECESSITY OF ACTIVE POLITICAL PARTICIPATION OF YOUTHS IN IRAN

نویسنده [English]

  • Khalil Sardarnia
چکیده [English]

Political participation is a process for participatory taking part of individuals & social actors for self–determination, articulation of demands & protections and influence on governmental policy–making. More than two decades, youths have been accepted as an important social actor in consolidated democracies and they have had important presence in the participatory fields especially in social movements. In this article, in the first section, the author tries to explain the impact of socio–structural developments in the last decade on the genesis of new challenges for government and the necessity of active political participation of youths, and then in the second section, the existed participatory institutions of youths will be criticized. Then the author introduces the proposed participatory model for youths according to "Huntington's institutionalized theory" and "Easton's systemic theory".

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • ...
  • political participation
  • Socio– economic developments
  • Systemic theory
  • Youths