سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی بررسی مقایسه ای ایران و کره جنوبی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

اگرچه تلاش های مختلفی در جهت تبیین علل تفاوت سطح توسعه اقتصادی در دو کشور ایران و کره جنوبی انجام شده اما در هیچ یک به طور خاص نقش سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار نگرفته است. این در حالی است که در سال های اخیر شاهد مطرح شدن نظریه پیوند سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی و توجه ویژه به آن از سوی نهادهای اقتصادی بین المللی بوده ایم. در این پژوهش با بهره گیری از این نظریه بررسی تجربی آن را در مورد دو کشور ایران و کره جنوبی مد نظر قرار داده ایم. بر اساس نتایج به دست آمده ارتباطی معنادار بین پایین بودن سطح کلی سرمایه اجتماعی در ایران و ناکامی در دستیابی به اهداف توسعه ای کشور قابل مشاهده است. در مقابل بالا بودن سطح سرمایه اجتماعی در کره جنوبی نقشی مثبت در دستیابی کره به جایگاه ممتاز از نظر توسعه اقتصادی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SOCIAL CAPITAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT: A COMPARATIVE STUDY OF IRAN AND SOUTH KOREA

نویسندگان [English]

  • Mohammad-Ali Shirkhani 1
  • Nasim S. Vaseiezadeh 2
چکیده [English]

Among the various efforts coping with the causes and roots of differences in economic development in Iran and South Korea, none has focused on the role of Social Capital. Meanwhile, in recent years, we have been facing the development of a theory about the linkage of social capital and economic development and a great attention has been paid to it by International economic organizations. In this article we have evaluated the theory in an empirical study in Iran and South Korea. According to the results, there is a significant relation between low levels of social capital in Iran and failure in achieving development objectives. On the other hand, high levels of social capital in South Korea contribute to the country's privileged position in terms of economic development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • corruption
  • Economic Development
  • Iran
  • Social capital
  • social participation
  • South Korea
  • trust